Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Słupeckiego w sprawach zarządzania kryzysowego.

Do jego ustawowych zadań należą:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i ich prognozowanie,
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
 • opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Szefem PZZK jest Starosta Słupecki, który kieruje jego posiedzeniami.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) oraz Zarządzenia Nr 97/2020 Starosty Słupeckiego  z dnia 30 września 2020 roku.

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego   i bezpieczeństwa obywateli, utworzona została komisja bezpieczeństwa i porządku (art. 38 a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Komisja bezpieczeństwa i porządku realizuje zadania w zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego do których należą m.in.:

 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 7. Opiniowanie innych programów dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.