Działając na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

zwołuję

IV sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 14 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019-2035
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018-2035
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji powiatu słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

           Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.   

Z poważaniem

Piotr Gałan

Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego