W ramach współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 12 grudnia 2017 r., Gmina Lądek i Powiat Słupecki zawarły umowę w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3090P w zakresie budowy chodnika dla pieszych w m. Jaroszyn, na podstawie której Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie robót budowlanych powierzono Firmie Remontowo – Budowlanej Budmar z Rozalina.

Wartość planowanych robót wg zawartej z wykonawcą umowy to ponad 677 tys. zł.

31 stycznia 2018 r. dokonano przekazania wykonawcy terenu i placu budowy.

W ciągu chodnika dla pieszych o długości 535 m i szerokości 2 m wybudowanych zostało ponad 20 indywidualnych zjazdów do posesji oraz zatoka autobusowa.

Powierzchnia nowych nawierzchni z brukowej kostki betonowej to ponad 2 tys. m2

Na długości budowanego chodnika poszerzono jezdnię drogi powiatowej nr 3090P do 6,0 m.

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogowych pod zjazdami do posesji i na pola uprawne ułożono łącznie 140 mb rur Ø400 mm, wybudowano 12 sztuk studzienek wodnościekowych z przykanalikami oraz dodatkowo odtworzone zostało ponad 1,1 km rowu drogowego.

Zakończenie robót związanych z budową chodnika wykonawca zgłosił 27 kwietnia 2018 r., ponad miesiąc przed planowanym terminem.

17 maja 2018 r. po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów przy obecności przedstawicieli: Powiatu, Gminy oraz Wykonawcy Robót podpisano protokół odbioru ostatecznego robót.

Wartość odbieranych robót to 677 724,10 zł.

Mieszkańcy wsi z sołtys sołectwa Jaroszyn Janiną Zomer, złożyli serdeczne podziękowania za wykonanie chodnika i związanych z nim wszelkich prac poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców, ale także poprawiających wizerunek wsi. Starosta Mariusz Roga oraz wójt Artur Miętkewicz wyrazili chęć dalszej współpracy.