Klauzule niedozwolone zwane inaczej abuzywnymi zgodnie z art. 385[1] kodeksu cywilnego to takie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie były z nim indywidualnie uzgodnione, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, bądź rażąco naruszając jego interesy. Jeżeli umowa zawiera takie postanowienie, to jest ono niewiążące, a strony są nadal związane z umową w pozostałym zakresie.

Przykładowe klauzule niedozwolone możemy znaleźć w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (na stronie internetowej: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/UOKiK). Od 17.04.2016 roku obowiązują jednak nowe zasady, które dotyczą kontroli postanowień wzorców umów. W wyniku zmian klauzule niedozwolone nie są wpisywane już do wyżej wskazanego rejestru. Pomimo to zakazane jest stosowanie przez przedsiębiorców we wzorcach umowy klauzul abuzywnych wpisanych
do rejestru.

Obecnie Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazuje jego dalszego wykorzystywania. Postępowanie jest wszczynane z urzędu, jednak konsumenci, rzecznicy konsumentów, Rzecznik Finansowy oraz organizacje konsumenckie mogą zawiadomić Prezesa UOKiK o stosowaniu przez przedsiębiorcę klauzuli niedozwolonej. Decyzje Prezesa UOKIK dotyczące klauzul niedozwolonych publikowane są w bazie decyzji na stronie internetowej UOKiK.

Zawiadomienie o możliwości stosowania klauzuli niedozwolonej można zgłosić bezpośrednio do Prezesa UOKiK lub do jednej z Delegatur. Dane adresowe dostępne
są na stronie https://uokik.gov.pl/struktura_i_kontakt.php

Oprac. Magdalena Żychowicz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy, tel. 63 275 86 46