Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie, planuje zorganizować spotkanie informacyjne dotyczące planowanego konkursu w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących, konkurs kierowany jest  do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. +48 63 240 85 35 lub +48 63 249 31 02

kom. +48 691 724 562
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:00 – 17:00
Wtorek – piątek: 8.00 – 16:00

Serwis informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym:

  1. projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;
  2. projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  3. projekty dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów;
  4. projekty dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów;
  5. projekty dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych do zamknięcia w zakresie zgodnym z zakresem określonym w decyzji o zamknięciu, jako element kompleksowego projektu.

Wartości oraz poziomy dofinansowania.

  1. Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 200 000,00 PLN.
  2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż:

– dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

– dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi odpadowymi i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

  1. W odniesieniu do projektów dotyczących PSZOK, do dofinansowania kwalifikowały się będą projekty o wartości do 2 000 000,00 PLN kosztów kwalifikowalnych oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – wrzesień 2018r.