Konkurs – dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawy warunków pracy.

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
    i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym,
    w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.zus.pl. (w zakładce aktualności).

Szczegółowe warunki konkursu zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.