W związku z pracami nad przygotowaniem „Programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” zwracamy się o zgłaszanie, w formie pisemnej, wniosków i uwag do projektu programu.

Konsultacje trwają od  21 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Formularz zgłoszeniowy został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Konsultacje projektu programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi.

Wypełniony formularz należy składać w wyznaczonym terminie, czyli do 4 listopada 2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca lub drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) lub poczta elektroniczną na adres: andrzej.grzeszczak@powiat-slupca.pl

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza.

Sprawę prowadzi Andrzej Grzeszczak Kierownik Wydziału Spraw Społecznych – tel. 63 275 86 51

 

Projekt rocznego programu:

uchwala organizacje

Formularz-do-konsultacji

 

Aktualizacja:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Konsultacje Rpw na 2021. Konsultacje Rpw na 2021.