Przedstawiamy Państwu porządek obraz sesji Rady Powiatu Słupeckiego, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LI/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Wręczenie powierzeń stanowisk nowo wybranym dyrektorom szkół prowadzonym przez powiat słupecki.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 – druk nr 511.
 8. Informacja na temat gospodarki odpadami w powiecie słupeckim – druk nr 512.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 513.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035 – druk nr 514.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.