Szanowni Państwo, najbliższa sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu  25 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LIV/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2021 r.
  i w I półroczy 2022 r. – druk nr 536.
 7. Informacja Zarządu Powiatu o funkcjonowaniu transportu publicznego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 – druk nr 537.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 538.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035 – druk nr 539.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2022 r. – druk nr 540.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 541.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 542.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości
  w m. Kosewo, gm. Ostrowite – druk nr 543.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk 544.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/213/2021 Rady Powiatu Słupeckiego
  z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia: 1. Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 2. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 3. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin: a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość,
  b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – druk nr 545.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego – druk nr 546.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Sesję poprzedzą komisje radnych. Poniżej harmonogram posiedzeń:

Lp.Nazwa Komisji StałejMiejsce i data posiedzeniaTematyka posiedzenia 
  Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej  
Starostwo Powiatowe w Słupcy sala „Herbowa” 23.08.2022 r. godz. 800  Informacja Zarządu Powiatu o funkcjonowaniu transportu publicznego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 – druk nr 537.Informacja o naborze do szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/213/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 marca 2021 r. (…)  – druk nr 545.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020  – druk nr 538.Wolne głosy i wnioski.
  Komisja Zdrowia i Spraw SpołecznychStarostwo Powiatowe w Słupcy sala „Herbowa” 23.08.2022 r. godz. 1300  Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2021 r. i w I półroczy 2022 r. – druk nr 536.Informacja Zarządu Powiatu o funkcjonowaniu transportu publicznego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 – druk nr 537.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk 544,zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2022 r. – druk nr 540.przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 541,przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 542,zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 538.Wolne głosy i wnioski.
  Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Starostwo Powiatowe w Słupcy sala „Herbowa” 24.08.2022 r. godz. 1400  Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2021 r. i w I półroczy 2022 r. – druk nr 536.Informacja Zarządu Powiatu o funkcjonowaniu transportu publicznego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 – druk nr 537.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk 544,zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2022 r. – druk nr 540.przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 541,przystąpienia do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 542,wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości w m. Kosewo, gm. Ostrowite – druk nr 543.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 538,zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Słupeckiego na lata 2022 — 2035 – druk nr 539.Przyjęcie protokołu Nr 51/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.Wolne głosy i wnioski.
  Sesja Rady Powiatu Słupeckiego    Starostwo Powiatowe w Słupcy sala „Herbowa” 25.08.2022 r. godz. 1300