Sesja  odbędzie się w dniu  27 października 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LVII/2022 z sesji Rady Powiatu z dnia 29 września 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.