Sesja  odbędzie się w dniu  30 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXII/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego
  w 2022 roku.
 8. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach wdrożonych projektów w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych
  z zakresu administracji rządowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.