Sesja odbędzie się w dniu  30 listopada 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXIX/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 26 października 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działalności na terenie Powiatu Słupeckiego Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach o zrealizowanych inwestycjach drogowych w 2023 roku oraz o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania zarządzania drogą powiatową.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.