Działając na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXXI sesję Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  21 grudnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXX/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023 – druk nr 707.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023 – 2035 – druk nr 708.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – druk nr 709.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2024 – 2035 – druki nr 705 i 702.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024 – druki nr 706,703 i 704.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2024 r. – druk nr 710.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w 2024 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z dróg Powiatu Słupeckiego i przechowanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi – druk nr 711.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. – druk nr 712.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2023 i 2024 – druk nr 713.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego
  na 2024 rok – druk nr 714.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2024 rok –  druk nr 715.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.       
Piotr Gałan
Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego