OGŁOSZENIE

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, Nieodpłatnej Mediacji i Edukacji Prawnej na terenie Powiatu Słupeckiego.

  1. Starosta Słupecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2023 poz. 571) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.
  2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
  3. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przekazać w terminie od dnia 13.09.2023 r. do dnia 26.09.2023 r., do godziny 15.00:
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, 62 – 400 Słupca, ul. Poznańska 20;
  • osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 (budynek główny);
  • faxem: 63 275 86 80;
  • e-mailem na adres: powiat@powiat-slupca.pl
  1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Słupeckiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego

Formularz zgłoszeniowy