W Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano dziś (05.10.) protokół odbioru końcowego robót dla inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda — Kochowo”.
 
Parafowanie dokumentu poprzedziły oględziny techniczne wykonanych robót w terenie oraz analiza dokumentów odbiorowych pod kątem zgodności wykonanych prac z zawartą umową z dnia 21.08.2020 r. wraz z aneksami, Dziennikami Budowy oraz ze szczegółowym rozliczeniem.
 
Protokół odbioru robót potwierdza, że prace budowlane największej powiatowej inwestycji zostały zakończone, a inwestor zaakceptował ich obecny stan. Od tego momentu rozpoczyna bieg okres gwarancji i rękojmi.
 
Historyczny dokument, biorąc pod uwagę zakres i koszt inwestycji, podpisała Komisja Odbiorowa, w skład której z ramienia powiatu weszli: Czesław Dykszak – Wicestarosta Słupecki oraz Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy. Zespół Wykonawcy Nadzoru reprezentował Jan Brzozowski – Inżynier Kontraktu i Mariusz Kluczyk Koordynator Zespołu IK — Inspektor Robót Drogowych. Przedstawicielem Wykonawcy Robót czyli firmy Budimex był Marcin Zaorski – kierownik budowy.
 
W akcie podpisania dokumentacji odbiorowej uczestniczył również starosta Jacek Bartkowiak.
 
Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 70.511.441,84 zł (brutto).