Możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid -19

W związku z trwającą akcją szczepień organizowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, na terenie Powiatu Słupeckiego będzie możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid -19 (szczepionka Johnson & Johnson oraz szczepionka Pfizer) bez wcześniejszej rejestracji.
 
Dom Kultury w Powidzu, Park Powstańców Wielkopolskich,
62-430 Powidz,
14.01.2022 r.,
godz. 10:00 – 14:00

“Ekonomik” wśród Najlepszych Techników w Polsce

Słupecki “Ekonomik” na 17 miejscu wśród Najlepszych Techników w Wielkopolsce i 206 wśród Najlepszych Techników w Polsce !!!!

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 przygotowany został po raz dwudziesty czwarty przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Technika zostały ocenione na podstawie czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych, wyników matur z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminu zawodowego.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Badanie opinii Rolników – zagadnienia melioracyjne

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych.

Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (https://agrocompolska.pl ; https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/). Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Państwa opinie w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:
a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Bal charytatywny dla TYMKA

Pojawiła się kolejna inicjatywa, której celem jest zbiórka pieniędzy na kosztowną terapię genową dla Tymka Kamińskiego ze Słupcy cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular atrophy).

12 lutego br. w restauracji MAGNAT w Piotrowicach odbędzie się Walentynkowy Bal Charytatywny, podczas którego zbierane będą środki na sfinansowanie najdroższego leku świata, który kosztuje 9,5 mln zł. Do akcji charytatywnej przyłączy się również Starostwo Powiatowe w Słupcy przekazując fanty na loterię, która ma być jedną z wielu atrakcji walentynkowego balu. W ostatnich tygodniach odbyło się wiele różnego rodzaju działań mających wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie chłopca. Dzięki zaangażowaniu wielu bezimiennych wolontariuszy udało się zebrać do tej pory ponad 2 300 000,00 zł. To na razie, albo już… ¼ potrzebnej kwoty. Walka z czasem o uratowanie Tymka trwa.  

Geodezyjne Biuro Obsługi czynne od 10 stycznia 2022 r.

W Starostwie Powiatowym w Słupcy zakończony został remont pierwszej części biur należących do Wydziału Geodezji. Od 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) dla Klientów zostanie otwarte Geodezyjne Biuro Obsługi – wejście D.

Ważnym jest, aby stanowisko pracy korzystnie wpływało na dobre samopoczucie i efektywność. Dlatego też, władze powiatowe dbają, aby systematycznie polepszać warunki pracy urzędników samorządowych, ale przede wszystkim komfort obsługi Klientów.

Biura Wydziału Geodezji wymagały gruntownej interwencji w funkcjonalność i design, i tak też się stało. Geodezja po remoncie jest przestronna i jasna. Pracownicy otrzymali nowe miejsca pracy, przy których będą mogli swobodnie przyjmować interesantów.

Nowe biura wizytował starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, sekretarz urzędu Mariola Landowska wraz z zastępcą kierownika Wydziału Geodezji Kamilą Przybolewską

Pod koniec ubiegłego roku zakończył się remont biur Wydziału Oświaty i Promocji. Zmodernizowany został także Wydział Księgowości, gdzie pojawiły się nowe szafy na dokumenty oraz nowe biurka. Wcześniej nowy wygląd otrzymały również biura Wydziału Organizacyjnego. Natomiast od stycznia 2020 roku funkcjonuje, w budynku głównym, Biuro Obsługi Klienta, którego praca jest wysoko ocenia przez Klientów Starostwa.  

http://bok.powiat-slupca.pl/slupcap/bok.html

ZMIENIAMY POWIAT SŁUPECKI!

Trwa przetarg na adaptację III piętra internatu CKZiU w Strzałkowie

Jeszcze przez tydzień można składać oferty w postępowaniu przetargowym na adaptację III piętra budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, gdzie zlokalizowany będzie Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”.

Placówka znajduje się obecnie w Kosewie, gdzie od 2016 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna powiatu. Przeniesienie „Szansy” do Strzałkowa spowodowane jest przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w ośrodkach tego typu nie może przebywać więcej jak 14 dzieci. Obecna siedziba Domu dla Dzieci i Młodzieży jest zbyt duża, a co za tym idzie, zbyt kosztowna w utrzymaniu.

W nowej lokalizacji, po adaptacji III kondygnacji internatu CKZiU powstanie przestrzeń mieszkalna dla wychowanków, kompleks pomieszczeń do nauki i rekreacji oraz segment żywieniowy składający się z jadalni (wraz z małym magazynem podręcznym), w której planuje się spożywanie codziennych posiłków. Oprócz tego powstaną pomieszczenia administracyjne. Przebudowie ulegną także elementy zagospodarowania w bezpośrednim otoczeniu budynku.
Na adaptację pomieszczań Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” powiat słupecki otrzymał 1 700 000 zł w ramach pierwszego naboru wniosków do rządowego programu Polski Ład.

Termin składania ofert mija 11 stycznia 2022 o godz. 10:00.

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie powiatu słupeckiego

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO DZIAŁAJĄCYCH
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nieodpłatne porady prawne na terenie powiatu słupeckiego udzielane są w punktach zlokalizowanych w:

Lp. Lokalizacja Harmonogram wizyt
1.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna:
poniedziałek, wtorek
od godz. 8.00 – 12.00

piątek
od godz. 13.00 – 17.00

2.

Budynek Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna:
środa
od godz. 9.00 – 13.00

czwartek
od godz. 14.30 -18.30

3.

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 16

Lokal obsługiwany przez Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P

Nieodpłatna pomoc prawna:
poniedziałek, wtorek, środa
od godz. 8.30 – 13.00

piątek
od godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
czwartek
od godz. 8.30 – 13.00

Obowiązkowa rejestracja na porady prawne
pod nr tel.: 63 275 86 06
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
5) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4. przeprowadzenie mediacji,
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacji zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zagórów oraz Urzędu Gminy Orchowo. Mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przeprowadzane będą tylko w przypadku konieczności włączenia osoby mediatora w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania w tym zakresie.

Pierwsze dziecko urodzone w nowym roku

1 stycznia 2022 roku o godz. 1.12 przyszła na świat Kornelia Sroczyńska, córka Honoraty i Damiana – mieszkańców Ksawerowa w gm. Pyzdry /powiat wrzesiński/. Kornelka to pierwsze dziecko urodzone w powiecie słupeckim w nowym roku.

Z uwagi na sytuację pandemiczną starosta Jacek Bartkowiak przekazał upominek dla maleństwa i kwiaty dla mamy na ręce dyrektora SP ZOZ w Słupcy Macieja Sobkowskiego.

Kornelia urodziła się zdrowa o wadze 2700 g i 54 cm długości. Mama i dziecko czują się dobrze.

„Dla całej Waszej rodziny serdeczne gratulacje z okazji pojawienia się na świecie nowej istoty. Życzę, abyście w nowym składzie stanowili zawsze szczęśliwą i zgodną rodzinę. Niech Kornelia rozwija się w zdrowiu! Niech przynosi Wam radość! Niech życie będzie dla Maleństwa łaskawe i opatrzność mu sprzyja!” – napisał w liście gratulacyjnym starosta Jacek Bartkowiak.

Raz jeszcze ogromne gratulacje dla Pierwszego Dziecka urodzonego w powiecie słupeckim w roku 2022!

 

Urządzenia do dekontaminacji trafiły do powiatowych placówek opiekuńczych

Dwa urządzenia do dekontaminacji trafiły wczoraj (30.12.) do powiatowych placówek opiekuńczych. Przekazał je nieodpłatnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Dekontaminatory służyć będą do oczyszczania powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Sprzęt o wartości prawie 20 tys. zł przekazany został do Domu dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Kosewie oraz Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.

Odcinek drogi powiatowej w Giewartowie oddany do użytku

Droga powiatowa nr 3050P w miejscowości Giewartów została dziś (30.12.) oficjalnie oddana do użytku. Po pięciu miesiącach robót na odcinku ok. 1 km powstała nowa jezdnia, chodnik oraz kolejny fragment ścieżki rowerowej.

Inwestycja, której wartość wyniosła 1 962 497,75 zł została sfinansowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (777 885,92 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (350 000,00 zł), gminy Ostrowite (400 000,00 zł) oraz powiatu słupeckiego (434 611,83 zł). Wykonawcą robót była firma Strabag, a nadzór prowadził inspektor Andrzej Madaj.

Poza poprawą bezpieczeństwa i płynności ruchu na przebudowanym odcinku, władze powiatu i gminy Ostrowite liczą na ożywienie sektora turystyki i gospodarki dzięki dostępności do ważnych społecznie, turystycznie i gospodarczo obszarów powiatu słupeckiego.

W uroczystości wzięli udział starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak, radni powiatowi: Aleksandra Kazuś – Wróblewska, Andrzej Bernat, Henryk Tylman i Bogdan Jastrząb, a także dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Michał Klotschke, główny specjalista ds. drogownictwa – Nina Wojtczak, starszy specjalista ds. drogownictwa – Hanna Rzeszotarska i starszy specjalista ds. drogownictwa – Krzysztof Gabriel. Gminę Ostrowite reprezentował wójt Mateusz Wojciechowski, sekretarz gminy – Małgorzata Wesołowska, radna Gminy Ostrowite  – Beata Mierzejewska, przewodniczący Rady Gminy Ostrowite –  Andrzej Świątek i sołtys Giewartowa Arleta Więcek. Obecni byli również przedstawiciele wykonawcy: Norbert Janowski i Mateusz Matuszak, przedstawiciel nadzoru inwestorskiego Andrzej Madaj oraz proboszcz Parafii Giewartów ks. Jacek Dziel.