Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Starosta Powiatu Słupeckiego zaprasza na:

 Spotkanie z Organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Słupeckiego

Termin i miejsce: 25 stycznia 2023 r. (środa), godzina 12:00 -14:00 –  Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Tematyka spotkania:

 1. Otwarcie i powitanie przez Starostę Słupeckiego Pana Jacka Bartkowiaka.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Słupeckiego.
 3. Wnioski ze współpracy z Organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w Otwartych konkursach ofert oraz tzw. ,,Grantach’’ w latach 2020 – 2022.
 4. Omówienie rocznego Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
 5. Dyskusja, pytania,  wnioski do współpracy na kolejne lata.
 6. Podsumowanie i zamknięcie spotkania

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

      W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .
Ogłoszenie stanowi załącznik do podjętej w dniu 18.01.2023 Uchwały Zarządu Powiatu nr 457/2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. Weryfikacji i wyboru wniosków

 • Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Powiat może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Powiat dotacji,  o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.840) , na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań inwestycyjnych, które Zarząd Powiatu Słupeckiego, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Powiat Słupecki dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację wybranego zadania inwestycyjnego  z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 • Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Powiatu Słupeckiego i znajdujących się na stałe na terenie Powiatu Słupeckiego.
 • Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 • wnioski należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy;
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór został zamieszczony poniżej ogłoszenia;
 • podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 3 500 000,00 zł brutto.
 • Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego.

5) Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca w terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 1000. 

6) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Słupcy lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Słupcy drogą pocztową. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

8) Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy oraz pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku wydanie przez właściwy organ ochrony zabytków oraz pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku jeżeli jest wymagane.

 • Zasady wyboru wniosków
 1. Zarząd Powiatu Słupeckiego, po przedstawieniu opinii Komisji, dokonuje wyboru wniosków uwzględniając:
 • Możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę,
 • Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zarząd Powiatu Słupeckiego może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Powiat Słupecki dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Warunki podpisania umowy o dotację
  1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Słupeckim.
  2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Słupecki promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem Słupeckim.
 • Termin i warunki realizacji zadania
 1. Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania inwestycyjnego, powinno zostać ogłoszone przez beneficjenta dotacji  w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną
  w umowie o dotację .
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 • Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:
 • Andrzej Grzeszczak (kierownik Wydziału Spraw Społecznych), tel. 63 275 86 51.

2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 24.01.2023r., po godz. 1000  nie będą rozpatrywane.

 

Nowa hala gimnastyczna w Strzałkowie

Dobiega końca budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie. W obiekcie trwają ostatnie prace wykończeniowe związane m.in. z montażem wykładziny sportowej. Do końca stycznia br. inwestycja ma zostać zakończona.

Wczoraj (16.01.) na zaproszenie starosty Jacka Bartkowiaka i wójta Dariusza Grzywińskiego, sportowy obiekt odwiedził poseł Witold Czarnecki, który zaangażowany był w pozyskanie przez gminę Strzałkowo 2-milionowej dotacji na budowę hali. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt inwestycji to nieco ponad 6 mln zł.

Historyczne polichromie w Graboszewie wymagają konserwacji

Drewniany kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty w Graboszewie skrywa zapewne niejedną tajemnicę. Niespełna dwa lata temu dokonano odkrycia, które rzuciło nowe światło na okres powstania świątyni. Podczas prac konserwatorskich odsłonięto gotyckie polichromie na wschodniej ścianie prezbiterium, tuż za ołtarzem. Tematyka polichromii dotyczy życia i męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa.
 
Stosunkowo dobrze zachowane dzieło obejrzał wczoraj (16.01.) poseł na Sejm RP Witold Czarnecki. Parlamentarzysta zadeklarował pomoc w pozyskaniu środków na dalsze prace konserwacyjne w celu utrwalenia historycznych malowideł.
Wspólnie z posłem, świątynię odwiedził starosta Jacek Bartkowiak, wójt gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński oraz wicewójt Tomasz Gałan. Towarzyszył im gospodarz parafii, ks. proboszcz Grzegorz Kwaśniewski, wicedziekan dekanatu strzałkowskiego.
 

„Plagi i medycyna w dawnych wiekach”

Publikacja związana z ubiegłoroczną edycją Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą właśnie dotarła z drukarni prosto do naszego starostwa. „Plagi i medycyna w dawnych wiekach” to wykłady, które w swym przekazie nawiązują do hasła XVIII festiwalu. Choć pracujemy już nad kolejną edycją tego największego wydarzenia kulturalnego i historycznego w regionie, na chwilę zatrzymujemy się, by wspomnieć ubiegłoroczne wydarzenia festiwalowe.

Odprawa roczna wielkopolskiej policji

W Starostwie Powiatowym odbyła się dziś (16.01.) odprawa roczna wielkopolskiej policji z udziałem Komendanta Wojewódzkiego nadinsp. Piotra Mąki.
 
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za ubiegły rok przedstawił insp. Roman Ciesielczyk.
 
Odprawa była również okazją do przekazania samochodów policyjnych zakupionych przy wsparciu finansowym samorządów. Powiat dofinansował w ubiegłym roku zakup nieoznakowanego radiowozu Nissan TownStar kwotą 60 tys. zł. Takie samo wsparcie na ten cel przekazał samorząd miejski w Słupcy. Nieoznakowany KIA Sportage zakupiono dzięki wsparciu gmin Lądek i Zagórów (po 35 tys. zł). Kolejne auto, również marki KIA Sportage z nowym malowaniem dofinansowały gminy Ostrowite i Orchowo (po 32 500 zł).
 

Wyremontowany odcinek drogi w Dziedzicach

Ponad 300 metrów wyremontowanej drogi powiatowej w Dziedzicach to kolejne zakończone zadanie, realizowane przez Powiat Słupecki.

Dziś (13.01.) starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak, w towarzystwie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Michała Klotschke, radnego powiatu słupeckiego Stefana Zielińskiego, wójta gminy Lądek Artura Miętkiewicza i radnego Dziedzic Bogdana Kaczmarka, odwiedzili Dziedzice by symbolicznie oddać do użytku wyremontowany odcinek. Powiat Słupecki przeznaczył na ten cel około 160 tysięcy złotych.

Obowiązki informacyjne dla przewoźników drogowych

Starostwo Powiatowe w Słupcy uprzejmie informuje, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 6 września 2021 r. o transporcie drogowym po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi wydającemu zezwolenia (w przypadku przedsiębiorców z siedzibą na terenie powiatu słupeckiego – do Starosty Słupeckiego) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
 
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać że w 2022 r. termin mija ten 31 marca 2023 r.
 
Druk do pobrania i uzupełnienia można znaleźć tutaj:
Dokument należy podpisać i przekazać do tutejszego urzędu.
Ponadto przypominamy o konieczności złożenia zaktualizowanego oświadczenia dotyczącego dysponowania bazą eksploatacyjną. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed dniem 1 marca 2022 roku obowiązek taki mają do dnia 15 stycznia bieżącego roku.
 
Zgodnie z nowymi przepisami, baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
 
• miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
• miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
• miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
 
W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Polski, łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych.
Zaktualizowanie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną dostępne jest tutaj:

W odwiedzinach u „trojaczków”

Tradycyjnie na przełomie roku wicestarosta Czesław Dykszak odwiedził trojaczki z powiatu słupeckiego, z najlepszymi życzeniami dla nich i ich rodzin.
 
Wicestarosta przygotował skromne upominki dla rodzeństw, kwiaty dla mam w podziękowaniu za trud włożony w prowadzenie domów i życzył wszelkiej pomyślności w 2023 roku!