Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie Powiatowe

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie Powiatowe
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450  ) oraz uchwały Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania w 2018 roku wynosi:

2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert ramowych wzorów umów oraz sprawozdań. Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450)

2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 1. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
( Dz. U. z 2017r., poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Oferta wspólna wskazuje :

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy,
 1. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres
ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy o wsparcie realizacji zadania.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa
w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

 1. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
 2. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

Powiatu Słupeckiego.

 1. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
 1. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania.
 2. Posiadać własne konto bankowe.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

4.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie wybrana
w postępowaniu konkursowym jako najlepsza- spełniająca wszystkie wymogi.

 1. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
 2. a)  zakupy inwestycyjne,
 3. b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
  poza zakresem realizacji zadania publicznego.
 4. Warunki i terminy realizacji zadania
 • Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej następuje po zawarciu umowy między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.
 1. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

– dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania
dotacji w wysokości innej niż wnioskowana

–    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi
w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra Rodziny Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia  17 sierpnia 2016 roku na podstawie art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.                

 1. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji – dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
  oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.
 3. Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2018r.
 4. Termin i miejsce składania ofert

Adres pod którym należy składać oferty:

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F – sekretariat. tel. 63 2758600,

Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  9 maja 2018 roku do godz. 1500.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
za nieważne. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem

 1. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

Do oferty należy dołączyć:

 1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

– dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa.

 1. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.
 1. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.
 1. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.
 1. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.
 1. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania
 2. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 3. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział osób – w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość  rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.
 1. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie realizowanego  zadania.

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację oraz kalkulację kosztów realizacji zadania  10
 • wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł  10
 • poprawna jakość wykonania zadania 10
 • liczba osób zaangażowanych w realizację zadania 10
 • kwalifikacje osób, biorących udział przy realizacji zadania 10
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy oraz pracę społeczną wolontariuszy 10
 • dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji 10
 • współpraca z innymi instytucjami 10
 • poprawność złożonej dokumentacji projektu 10
 • ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich w tym rzetelność i terminowość wykonania zadania oraz sposób rozliczenia 10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” – zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dla pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego

Blisko 40 pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego stawiło się na, zorganizowanym dla nich w sobotę14 kwietnia w słupeckim Starostwie, szkoleniu.

W imieniu władz samorządowych wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego oraz z zamiłowania pszczelarz – Bogdan Jastrząb.

Szkolenie adresowane było do wszystkich pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego, zarówno tych zrzeszonych w Kołach, jak również sympatyków pszczelarstwa. Szkolenie prowadził dr Andrzej Jędruszuk, specjalizujący się w chorobach pszczół.

Tematem szkolenia, oprócz chorób pszczół, były również zagadnienia dotyczące nowych leków do zwalczania warrozy, podlegających refundacji.

Ponadto od 2010 r. Powiat, w ramach prowadzonej współpracy z Kołami Pszczelarskimi z naszego powiatu dokonuje zakupu węzy, którą prezesi kół pszczelarskich dalej rozdzielają wśród swoich pszczelarzy. Do tej pory Powiat zakupił ponad 1 570 kg węzy.

Słupecki Laur Gospodarczy 2017 – wpłynęło trzynaście zgłoszeń podmiotów gospodarczych

Starosta Słupecki przystąpił do organizacji VIII edycji konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2017”,  którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

„Słupecki Laur Gospodarczy 2017” – o zdobycie tego prestiżowego tytułu po raz ósmy ubiegać się będą przedsiębiorcy z terenu powiatu słupeckiego. Upłyną już termin zgłaszania kandydatów do plebiscytu, dlatego też członkowie kapituły spotkali się (13.04), aby omówić dalsze działania związane z organizacją tego szczególnego wydarzenia.

Spotkanie otworzył starosta Mariusz Roga, który powitał członków Kapituły, którą tworzą przedstawiciele samorządów – miasta Słupcy oraz Związku Gmin Regionu Słupeckiego, pracownicy Wydziału Promocji i mediów.

Do ósmej edycji plebiscytu Słupecki Laur Gospodarczy wpłynęło trzynaście zgłoszeń małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych – różnorodność zgłoszeń pozwala mieć nadzieję, iż wizytacje będą bardzo interesujące.

Tradycyjnie, z wizytacji powstanie film promujący firmy i zostanie on zaprezentowany podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 czerwca (piątek) w Hotelu Magnat w Piotrowicach.

Podmioty gospodarcze biorące udział w plebiscycie będą także prezentowane w lokalnych mediach patronujących temu wydarzeniu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Komunikat ostrzegawczy IMGW

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego
nr 12 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 16.04.2018 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 16.04.2018 do godz. 23:00 dnia 16.04.2018
Przebieg: Prognozuje się, głównie we wschodniej połowie województwa, wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
– o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii p roszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
– adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW: http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologia

Na placu wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Słupcy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

 

DATY POSTOJU MAMMOBUSA

30.04.2018

11.05.2018

05.06.2018

10.07.2018

 

DATA POSTOJU CYTOBUSA

16.04.2018 od godz. 9.00

rejestracja tel. 61 855 75 28, 61 851 30 77, 609 000 082

 

 

 

 

Wieści z rozbudowy szpitala

Informacje z placu budowy na 13 kwietnia 2018 r.

Ściany murowane zrealizowano w około 95% (pozostało domurować po 3 warstwy Silki nad 10 naprożami)

Ściany żelbetowe zrealizowane w około 70% (pozostało zabetonować szyb windowy – pierwsza część szybu będzie betonowana 14.04.18)

Wszystkie słupy zostały zamontowane oraz znaczna część zabetonowana tj. około 70%

Większość wieńcy oraz podciągów pod strop również została zamontowana i zabetonowana.

Przyjechał następny transport stropu Filigran.

Rozpoczęto prace związane z układaniem stropu nad parterem, będzie on układany i betonowany etapami, co pozwoli dokończyć pozostałe prace.

Ruszyły również prace związane z ocieplaniem ścian fundamentowych w gruncie, co pozwoli budowlańcom przystąpić do następnego etapu, czyli zasypki dookoła budynku.