Komunikat ostrzegawczy IMGW

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 11 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 13.04.2018 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.04.2018 do godz. 23:00 dnia 13.04.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h.
Lokalnie grad. Strefa burze będzie się przemieszczać z południa na północy regionu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
– adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

20 kwietnia – XLIII sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 marca 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                                         

Spotkanie pracownika ZUS z nauczycielami w Centrum Kształcenia Zawodowo Ustawicznego w Strzałkowie

Spotkanie pracownika ZUS z  nauczycielami

w Centrum Kształcenia Zawodowo Ustawicznego w Strzałkowie

18 kwietnia  2018 r. (środa) w godzinach od  14.00 do 15.00 w Centrum Kształcenia Zawodowo Ustawicznego w Strzałkowie przy ul. Górna  pracownik ZUS omawiać będzie świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

Wyjaśnimy Państwu, między innymi:

 • kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie,
 • od kiedy powstaje prawo do świadczenia kompensacyjnego,
 • jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,
 • czy można jednocześnie pracować i pobierać świadczenie

Urszula Marcinkowska

p.o. Kierownika Biura Terenowego ZUS w Słupcy

Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2018r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  informuje, że w okresie wakacji  2018 r. organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 • Chorób układu oddechowego
 • Wad i chorób układu ruchu,

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w :

Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06-20.07.2018r.

Dla dzieci z  wadami i chorobami  narządów układu ruchu w:

Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od  09.07-29.07.2018r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
 2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2003- 2011 (7-15 lat).
 3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r.
  w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 860).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko /wniosek można pobrać w  Placówce Terenowej KRUS  lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS:www.krus.gov.pl /

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku gdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznej, należy dołączyć opinię (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia Rehabilitacji leczniczej.

 1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia).
 2. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
 3. Przewóz dzieci może odbywać się:

– publicznym środkiem transportu

– autokarem wynajętym przez oddział regionalny/placówkę terenową.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS
w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Od 1 maja 2018 r. zaczną obowiązywać uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r.  zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

szczegółowe informacje na stronie: http://www.umww.pl

Komunikat ostrzegawczy IMGW

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego
nr 10 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 10.04.2018 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 10.04.2018 do godz. 23:00 dnia 10.04.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.
– o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
– adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Harmonogram posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu słupeckiego

 Harmonogram posiedzeń komisji stałych

i sesji Rady Powiatu słupeckiego 

 

Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala nr 25

 

13.04.2018 r.

godz. 1400

 

2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

19.04.2018 r.

godz. 1430

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

 

18.04.2018 r.

godz. 1300

 

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

12.04.2018 r.

godz. 1400

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

18.04.2018 r.

godz. 1300

 

6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

20.04.2018 r.

godz. 1400

 

 

14 kwietnia szkolenie dla pszczelarzy

Starosta słupecki Mariusz Roga zaprasza

wszystkich członków Kół/Stowarzyszeń Pszczelarskich

z terenu Powiatu Słupeckiego oraz sympatyków pszczelarstwa

do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu chorób pszczół

oraz nowych leków do zwalczania warrozy podlegających refundacji.

Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia br. (sobota) o godzinie 9.00

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Szkolenie poprowadzi dr Andrzej Jędruszuk, specjalizujący się w chorobach pszczół.