XVIII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego

W dniu 25 stycznia br. w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy po raz osiemnasty odbyła się Gala Sportu Powiatu Słupeckiego. Podczas imprezy podsumowano ubiegłoroczną działalność sportową. Celem głównym gali było uhonorowanie najlepszych sportowców z Powiatu Słupeckiego za sukcesy w 2017 roku. Starosta podziękował wszystkim wyróżnionym i uhonorowanym za ogromny wkład w promocję Powiatu Słupeckiego.

Zobacz więcej →

XLI Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

XLI Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu  26 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 1400  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu Nr XL/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku” – druk nr 366.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego              na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania  na środowisko” – druk nr 367.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018 – druk nr 368.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035 – druk nr 369.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – druk nr 370.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych…

Tytuł projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, 

Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, 

Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Przedmiot projektu: modernizacja zasobów geoinformatycznych, wdrożenie e-usług bazujących
na udostępnieniu wiarygodnych i rzetelnych danych pochodzących ze zmodernizowanych
i zaktualizowanych rejestrów publicznych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej odpowiadającej zmodernizowanym zasobom

Efekt realizacji projektu: ucyfrowienie 1 000 000 szt. dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Słupcy jego wersji cyfrowej dla wykonawców prac geodezyjnych, komorników, rzeczoznawców oraz obywateli i przedsiębiorców poprzez uruchomienie 4 e-usług. 

Całkowita wartość projektu: 3 642 692,51 zł

Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 814 290,06 zł

Okres realizacji projektu: 2014 – 2018

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska – Orchowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska – Orchowo – to operacja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa płynności ruchu, komfortu jazdy, zwiększenie przepustowości drogi oraz skrócenie czasu dojazdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Wyniki operacji: 

– przebudowa drogi powiatowej o długości 1,858 km

– budowa 2 peronów przy przystankach autobusowych

Operacja zrealizowana w 2017 roku.

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. 

Zakres projektu: Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 19 obiektach Powiatu Słupeckiego. Projekt swym zakresem obejmował następujące budynki:

– Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy (budynek główny i budynek warsztatów),

– Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy (1 budynek), 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie (1 budynek),

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy (1 budynek), 

– Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy (1 budynek),

– Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie (1 budynek),

– Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (4 budynki),

– Zespół Placówek Wspierania Rodziny „Szansa”(4 budynki),

– Starostwo Powiatowe w Słupcy (3 budynki),

– obiekt Powiatu przy SP ZOZ (1 budynek).

W poszczególnych budynkach zostały wykonane prace termomodernizacyjne, zmniejszające straty ciepła. Wśród prac termomodernizacyjnych wymienić można:

– w trzech obiektach, wykonanie instalacji solarnej wraz z wodooszczędną armaturą,

– modernizację instalacji c.o,

– ocieplenie: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przyziemia, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu, stropu poddasza, ocieplenie i wymiana dachu (w uzasadnionych przypadku –płyty azbestowo styropianowe), 

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

– inne prace towarzyszące, niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, pozytywnie wpływające na polityki horyzontalne, zwiększające bezpieczeństwo użytkowników obiektu i ułatwiające przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

Wartość projektu: 8 475 332,57 zł

Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 153 233,67 zł

Okres realizacji: 2009 – 2014 r.

pastedGraphic.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013