Zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nieodpłatne porady prawne na terenie Powiatu Słupeckiego udzielane są w punktach zlokalizowanych w:

  1. Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.
  2. Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.
  3. Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 16, 62-400 Słupca.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. udzielono łącznie 518 nieodpłatnych porad prawnych, w tym 374 porady prawne w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy, 89 porad w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórowie i 55 porad w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Orchowo.

Najwięcej, bo 285 porad udzielono z zakresu prawa cywilnego, następnie 100 porad z zakresu prawa rodzinnego i 36 porad z zakresu prawa karnego.

W całym ubiegłym roku (2021) udzielono łącznie 544 nieodpłatnych porad prawnych, w tym 351 w punkcie zlokalizowanym w starostwie, 91 porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórowie i 102 porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Orchowo. Najwięcej porad – 251 – udzielono z zakresu prawa cywilnego, następnie 105 porad z zakresu prawa rodzinnego i 68 porad z zakresu prawa pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgowa Radę Adwokacka w Poznaniu, Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu (punkt w Orchowie i Zagórowie) oraz organizację pozarządową – Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P z siedzibą w Poznaniu (punkt w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy).