Starostwo Powiatowe w Słupcy uprzejmie informuje, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 6 września 2021 r. o transporcie drogowym po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi wydającemu zezwolenia (w przypadku przedsiębiorców z siedzibą na terenie powiatu słupeckiego – do Starosty Słupeckiego) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
 
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać że w 2022 r. termin mija ten 31 marca 2023 r.
 
Druk do pobrania i uzupełnienia można znaleźć tutaj:
Dokument należy podpisać i przekazać do tutejszego urzędu.
Ponadto przypominamy o konieczności złożenia zaktualizowanego oświadczenia dotyczącego dysponowania bazą eksploatacyjną. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed dniem 1 marca 2022 roku obowiązek taki mają do dnia 15 stycznia bieżącego roku.
 
Zgodnie z nowymi przepisami, baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
 
• miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
• miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
• miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
 
W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Polski, łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych.
Zaktualizowanie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną dostępne jest tutaj: