Dnia 24.06.2020 r. obradowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w pełnym składzie:

 • Przewodniczący Komisji – Andrzej Grzeszczak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupcy – Kierownik Wydziału Spraw Społecznych.
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Weronika Stolarska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupcy – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.
 • Członek Komisji – Małgorzata Modrzejewska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupcy –– Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Członek Komisji – asp. szt. Wojciech Król – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, oraz w zastępstwie szt. Adam Szymaszek.
 • Członek Komisji – st. bryg. mgr inż. Rafał Chmiel – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Słupcy – Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, oraz w zastępstwie st. kpt. Mgr Sławomir Gołębiak – Dowódca JRG.
 • Członek Komisji – Michał Klotschke – przedstawiciel  Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy – Dyrektor PZD w Słupcy.
 • Członek Komisji – Daniel Łuczak – przedstawiciel SP ZOZ Słupca – Ratownik medyczny,

Tematy poruszane na posiedzeniu Komisji oraz wizji lokalnej:

 • Poprawa bezpieczeństwa, oraz zmiana organizacji ruchu na terenie SP ZOZ w Słupcy. Obecni byli również Pan Starosta Jacek Bartkowiak oraz Dyrektor szpitala Pan Rafał Spachacz z pracownikami. Pan Dyrektor zaproponował: zlecenie wykonania projektu organizacji ruchu z uwzględnieniem możliwości płynnego przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych, miejsc parkingowych dla osób korzystających ze świadczeń placówki, jak również wyznaczenie miejsca postoju taksówek biorąc pod uwagę fakt, iż po rozbudowie szpitala ubyło miejsc parkingowych. Zleceniem wykonania projektu zajmie się Dyrektor szpitala Pan Rafał Spachacz.
 • Na wniosek Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Grzeszczaka poruszono również temat możliwości stworzenia przystanku autobusowego na ul. Sikorskiego celem obsługi podróżnych korzystających z komunikacji publicznej dojeżdżających m.in. do placówki szpitala.

Stosowny wniosek w sprawie lokalizacji w/w przystanku zostanie skierowany do Burmistrza Miasta Słupcy, jak i również przewoźnika komunikacji publicznej tj. PKS Konin S.A.

 • Na wniosek mieszkańca Słupcy Komisja oceniła widoczność znaków drogowych na ul. Warszawskiej w m. Słupca. Stosowne pismo zostanie skierowane do Burmistrza Miasta Słupca.
 • Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradowała także nad wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie Pana Andrzeja Bernata, dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na ul. Kaliskiej w Zagórowie. W spotkaniu brali udział Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Zagórów Pan Karol Błaszczak, Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów Pan Dariusz Durczak, oraz Dyrektor SP w Zagórowie Pan Andrzej Bernat. Komisja w powyższej sprawie nie posiada kompetencji do zmian organizacji ruchu na ulicach w mieście Zagórów, zadania
  te należą do zadań własnych gminy. Komisja jedynie może zaopiniować projekty zmian stałych organizacji ruchu w przypadku zamiaru ich wprowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórów. W zakresie poprawy bezpieczeństwa we wspomnianej lokalizacji padła sugestia, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości, wraz z impulsowym wzbudzeniem sygnału zielonego dla pieszych. Zamiennie sugeruje się zastosować „spowalniacze ruchu” – wykonane w technologii oznakowania poziomego grubowarstwowego koloru czerwonego jak również oznakowanie pionowe od strony m. Drzewce w formie tablicy odblaskowej (fluorescencyjnej) – znak A-17
  wraz z informacją ( Kierowco zwolnij), oraz ograniczeniu prędkości na wjeździe do 40 km/h (przed nowo budowaną zatoką parkingową),  po przedstawieniu dokumentacji projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na możliwość poprawy doświetlenia skrzyżowania ulic Kaliskiej i Lidmanowskiego z oświetlenia ulicznego.
 • Kolejnym tematem rozpatrywanym na posiedzeniu na wniosek Pani Ewy Wojtyra Sołtys Sołectwa Grądzeń była poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3090P w m. Huta Łukomska – Grądzeń. Komisja zasugerowała wyznaczenie i ustawienie kolejnego przystanku autobusowego, w celu skrócenia drogi jaką musi pokonać 10 dzieci ze wspomnianej miejscowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o lokalizacji kolejnego przystanku oraz jego wykonanie należy do kompetencji Urzędu Miasta i Gminy Zagórów. W związku z brakiem chodnika i zagrożeniem jakie stwarzają dla pieszych często przekraczające dopuszczalną prędkość pojazdy postanowiono dodatkowo wprowadzić znaki pionowe A-30 z informacją podznakową „Uwaga Piesi”, które ustawi PZD w Słupcy. Ponadto Przewodniczący Komisji poddał pod dyskusję budowę ścieżki żwirowo – piaszczystej oddalonej od jezdni celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, która spotkała się z pozytywną opinią członków komisji. Ostateczną decyzję  w tej sprawie podejmie Zarząd Powiatu Słupeckiego we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórów.
 • Komisja Bezpieczeństwa Ruchu drogowego kontynuowała temat z poprzedniego posiedzenia dotyczący propozycji zawarcia porozumienia umożliwiającego Powiatowi Słupeckiemu bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 3090P, zlokalizowanej na terenie powiatu wrzesińskiego. Długość wspomnianego odcinka drogi wynosi 774 mb. Przygotowaniem projektu porozumienia zajmie się Dyrektor Powiatowego Zarządu dróg w Słupcy.

Andrzej Grzeszczak

kierownik Wydziału Spraw Społecznych