Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 5.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu ogłasza nabór na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu.

Dwóch członków Rady wskazuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Pozostałych członków Rady wskazują organizacje rolnicze funkcjonujące na terenie Województwa Wielkopolskiego, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 1000 członków w skali kraju.

Do organizacji rolniczych zalicza się: społeczno-zawodowe organizacje rolników, związki zawodowe rolników oraz inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa.

Rada liczy od 7 do 11 członków, w tym dwóch przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Gdy więcej niż 9 organizacji rolniczych wskaże swoich przedstawicieli do Rady to w jej skład wejdą przedstawiciele tych organizacji, które zrzeszają największą liczbę członków.

Wielkopolska Izba Rolnicza i organizacje rolnicze spełniające powyższe warunki proszone są o składanie w terminie do 2 marca 2018r., do Dyrektora OT KOWR w Poznaniu, pisemnych wniosków o powołanie swoich przedstawicieli do Rady.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania na terenie województwa wielkopolskiego organizacji zgłaszającej swego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kserokopię statutu organizacji rolniczej zgłaszającej swego przedstawiciela do Rady,
  • Odpis z właściwego rejestru organizacji rolniczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku,
  • Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji rolniczej w Radzie Społecznej,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo co najmniej 1000 osób w organizacji rolniczej lub oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji rolniczej o liczbie jej członków.

Rada Społeczna zostanie powołana zarządzeniem Dyrektora OT KOWR w Poznaniu, w liczbie 7-11 członków.

Kadencja Rady trwa dwa lata. Pierwsza kadencja rozpoczyna się 15 marca 2018r.

Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

Członek Rady może zostać odwołany przez Dyrektora OT KOWR w Poznaniu:

– na wniosek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej

– na wniosek reprezentowanej przez niego organizacji rolniczej

– na osobisty wniosek członka Rady Społecznej

Wnioski należy składać do Dyrektora OT KOWR w Poznaniu na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,

z dopiskiem na kopercie: „Rada Społeczna OT KOWR”