Ogłoszenie przez zarząd województwa wielkopolskiego przyszłorocznych edycji konkursów w dziedzinie sportu i turystyki, zarówno dla jednostek samorządowych, jak i organizacji pozarządowych.

Szatnia na Medal 2021

Zarząd województwa ogłasza nabór na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021, w ramach programu „Szatnia na Medal”.

Autorski program samorządu województwa wielkopolskiego został zainaugurowany w 2018 roku, a do tej pory w jego ramach zrealizowano zadania na terenie 123 wielkopolskich jednostek samorządu.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania:

·       inwestycyjne – budowa nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych, magazynowych, zakup modułowych konstrukcji zaplecza, zakup sprzętu sportowego,

·       remontowe – poprawa warunków szatniowo–sanitarnych oraz magazynowych istniejących obiektów lub adaptacja  istniejących budynków do potrzeb szatniowo–sanitarnych. Możliwe jest dofinansowanie remontów instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, remontu dachów i ścian, sanitariatów, ocieplenia budynków i wymiany armatury.

UWAGA!!!

W ramach czwartej edycji programu nie ma możliwości przeprowadzania remontów obiektów oświatowych – szatni w przyszkolnych halach sportowych i salach gimnastycznych i innych przyszkolnych obiektach sportowych.

Na program „Szatnia na Medal” w budżecie województwa zaplanowano kwotę 3 800 000 zł, z czego 1 300 000 zł na zadania inwestycyjne oraz 2 500 000 zł na zadania remontowe.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów zadania, a maksymalna kwota dotacji to 100 000 złotych.

Wnioski można składać w terminie od 4.01. 2021 r. do 5.02 2021 r. (decyduje data wpływu) w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wyłącznie w wersji papierowej.

 

Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) realizowanych przez samorządy w 2021 roku.

Zarząd województwa ogłasza nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej. Celem naboru jest finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej, poprzez budowę takich obiektów, jak:

·       bieżnie okólne,

·       bieżnie proste,

·       skocznie,

·       rzutnie,

·       inne urządzenia lekkoatletyczne

Wsparciem będą objęte projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 4.01.2021 r. do 5.02.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego – departament sportu i turystyki).

Na realizację projektów określonych w procedurze konkursowej zaplanowano w budżecie województwa wielkopolskiego kwotę 1 700 000 złotych. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów zadania.

 

Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej realizowanych przez samorządy w 2021 roku.

Celem konkursu jest finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej (przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, itp.). Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane na/w pobliżu Wielkiej Pętli Wielkopolski, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Pieszych, Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, Szlaku Piastowskiego, wielkopolskich odcinków Drogi św. Jakuba.

Wsparciem zostaną objęte projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – miasta, gminy, powiaty – z województwa wielkopolskiego.

Na wsparcie konkursowe w budżecie województwa zaplanowano 450 000 złotych. Wysokość dotacji nie może przekroczyć

·       60% całkowitych kosztów zadania (projekty związane z Wielkopolskim Systemem Szlaków Rowerowych),

·       50% całkowitych kosztów zadania (pozostałe projekty)

Wnioski można składać w terminie od 4.01.2021 r. do 5.02. 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego)

 

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

W konkursie może zostać wybrana jedna lub więcej ofert realizacji zadań zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, spełniającej ważną rolę dla mieszkańców Wielkopolski i turystów (np. tablice informacyjne, pomosty, mała architektura).

Na realizację zadań w ramach konkursu w budżecie województwa zaplanowano kwotę 150 000 złotych, a maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 35 000 złotych.

Oferty w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem generatora Witkac.pl, a następnie po wygenerowaniu potwierdzenia złożenia oferty złożyć je w formie papierowej (poczta, kurier lub osobiście) w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Oferty można składać do 4.01.2021, do godz. 15.30. Wybór ofert nastąpi w terminie do 12 marca 2021 r.