OGŁOSZENIE NR 3/2019

STAROSTY SŁUPECKIEGO

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupcy

 

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 924) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), Starosta Słupecki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupcy.

  1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupcy są: organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Słupeckiego.
  2. Każdemu uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.
  3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres:

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w terminie do 14 sierpnia 2019 r.

  1. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wyłoniony 5-cio osobowy skład Rady.
  2. Powołanie przez Starostę Słupeckiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego
    w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Karta zgłoszenia