W ramach pierwszego naboru nowego programu PFRON – „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” pozytywnie oceniono wnioski złożone przez Domy Pomocy Społecznej w Zagórowie oraz w Strzałkowie. Obydwie placówki otrzymały dofinansowanie w wysokości 80% planowanych kosztów.
 
W ramach pozyskanych środków w strzałkowskim DPS-ie wyremontowane zostanie wejście do budynku mieszkalnego wraz z podjazdem i wymienione drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego. Natomiast w Zagórowie obiekt zyska platformę przyschodową. Całkowita kwota dofinansowania to 129 856,00 zł, a wartość inwestycji 267 320,00 zł. Wkład własny wyniesie 53 464,00 zł.
 
Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.
 
Program realizowany jest w ramach czterech modułów:
 
Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez podmioty wskazane w rozdziale 2 pkt 1 lit. a-c.
Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.
 
Fot. Zdjęcie poglądowe