Powiat Słupecki reprezentowany przez starostę Mariusza Rogę, wicestarostę Szymona Grzywińskiego oraz skarbnika Józefa Wziętka, 17 stycznia 2018 r. podpisał umowę „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego”.

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Tytuł projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Wykonawcą umowy jest firma GEOŻAK Artur Hażak z Jarocina. Przedstawicielem Zamawiającego dla prawidłowej realizacji umowy jest Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy Krzysztof Andrzej Warzych.

Wartość zawartej umowy to 984 000,00 złotych brutto. Płatność następować będzie na podstawie faktur częściowych.