22 listopada 2018 r. starosta Mariusz Roga oraz wicestarosta Szymon Grzywiński, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu słupeckiego, podpisali umowę, której przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P – budowa chodnika na odcinku Sierakowo – Strzałkowo”.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji wyłoniona została firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Ciążeniu.

Kwota całkowita tego etapu zadania – budowa chodnika w m. Sierakowo to 493 tys. zł.

Tym samym powiat słupecki wywiązał się ze zobowiązań finansowych w stosunku do gm. Strzałkowo warunkujących wsparcie gminnego samorządu w rozbudowie szpitala.

Co prawda wcześniejsze ustalenia co do zakresu zadaniowego nie zostały w pełni zrealizowane, ale też samorząd powiatu nie rości sobie pretensji do zwiększonego wkładu gm. Strzałkowo w rozbudowę szpitala, choć koszty finalne będą większe niż początkowo zakładano.

Z zadeklarowanej kwoty 1.136.792 zł; sumaryczny wkład powiatu w zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w gm. Strzałkowo wyniósł 1.195.542 zł.