21 sierpnia 2020 r. starosta Jacek Bartkowiak oraz wicestarosta Czesław Dykszak podpisali historyczną umowę na budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej naszego powiatu. Historyczna, bowiem umowa z wykonawcą robót drogowych opiewa na kwotę ponad 61 milionów złotych. Jest to pierwsza w historii powiatu słupeckiego umowa drogowa z zaangażowaniem tak ogromnych środków.

Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Słupcy przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy, oferująca realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 49.860.859,00 zł netto, plus podatek VAT
w kwocie 11.467.997,57 zł, razem brutto – 61.328.856,57 zł.