14 maja 2019 r. w Słupcy, w gabinecie starosty słupeckiego została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Słupeckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działali: Jacek Bartkowiak – starosta powiatu słupeckiego, Czesław Dykszak – wicestarosta powiatu słupeckiego przy kontrasygnacie skarbnika powiatu słupeckiego – Józefa Wziętka, a Biurem Projektów Drogowych KFG Sp. z o.o. Sp.k. z Poznania, które reprezentowali: Filip Grzelak – prezes Zarządu i Gniewomir Dziadek – członek Zarządu.

Powiat słupecki dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Została zawarta umowa na: przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z niezbędnymi załącznikami dla inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

Zawarta umowa opiewa na kwotę 98 000,00 zł.