WYKAZ PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SŁUPECKIM USYTUOWANYCH W TRZECH LOKALIZACJACH DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 r.

5 sierpnia 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą Powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie Powiatu Słupeckiego zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w tym 3 lokalizacje udzielania porad prawnych usytuowanych:
– budynku Urzędu Miasta i Gminy Zagórów
ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów
– w Urzędzie Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
– w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Słupcy przy ulicy Wojska Polskiego 13
Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z porad prawnych
w dowolnie wybranym punkcie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielane będą według następującego harmonogramu:

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów
ul. Kościelna 4 tel. 63 274 88 41; Poniedziałek 8.00 – 12.00; Wtorek 8:00 – 12:00; Piątek 13:00 – 17:00 (radca prawny/ adwokat)

Budynek Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6,
62-436 Orchowo Pokój nr 1; tel. 63 268 40 90; Środa 9.00 – 13.00; Czwartek 13.00 – 17.00 (radca prawny/ adwokat)

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13 pok. Nr 10. tel. 63 249 85 96.

Prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych powierzone zostało organizacji pozarządowej: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13, 62-500 Konin.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00 wg. poniższego harmonogramu:
w poniedziałek – radca prawny
wtorek – radca prawny
środa – adwokat
czwartek – radca prawny
piątek – radca prawny

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2030)

Osoby uprawnione. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną”:

1- Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2- Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2017r. poz. 1832); Wykazuje przez przedłożenie ważnej karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3- Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (dz. U z 2016 r poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386); Wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.

4- Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, oraz z 2017 r. poz. 60); Wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego , których mowa ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5- Która nie ukończyła 26 lat; Wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6- Która ukończyła 65 lat; Wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7- Kobietom w ciąży. Wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

8- Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7 , wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt 7 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.