W Wilczynie podpisano wczoraj (08.11.) list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód”. Jedną ze stron porozumienia jest Powiat Słupecki, w imieniu którego dokument podpisał starosta Jacek Bartkowiak.

Zadanie rozłożone na najbliższe trzy lata ma pochłonąć aż 35 mln zł z czego 70 % pochodzić będzie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a 30 % z wkładu własnego zapewnionego przez sygnatariuszy listu.

Celem zadania jest odbudowa zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Biskupiej Strugi, Meszny i Kanału Ostrowo – Gopło w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarach powiązanych, poprawa sytuacji hydrologicznej w rejonie zamkniętych odkrywek węgla brunatnego położonych na zachód od Konina oraz zwiększenie retencji na rozpatrywanym obszarze poprzez włączenie do sieci hydrograficznej powstałych zbiorników powyrobiskowych.

Zadanie podzielone będzie na dwa etapy – w pierwszym – zmodernizowana zostanie pompownia Pątnów i Morzysław na Kanale Ślesińskim, w drugim etapie ma powstać układ łączący Jezioro Gosławskie ze zbiornikiem po odkrywce Kazimierz Północ.

Chodzi o przekierowanie wód wezbraniowych z rzeki Warty do zbiorników po pokopalnianych wyrobiskach w celu przyspieszenia odbudowy poziomów wodonośnych i zwiększenia retencji na terenie Wielkopolski Wschodniej. Region ten jest obszarem, który odczuwa największe deficyty wodne w skali kraju. Na systematyczne obniżenie poziomu wody w rzekach ma wpływ przede wszystkim niedobór opadów, ale taż działalność człowieka. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w problemach z napełnieniem niektórych zbiorników wodnych. Wpływa także na ujęcia wód, które w większości w Regionie Wodnym Warty oparte są na poborach z zasobów wód podziemnych.

W wydarzeniu wziął udział sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej – Marek Gróbarczyk, parlamentarzyści Witold Czarnecki, Leszek Galemba, Zbigniew Dolata, wicewojewoda Aneta Niestrawska, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś oraz samorządowcy gmin i powiatów bezpośrednio dotkniętych ubytkiem wód. Powiat Słupecki, wspólnie ze starostą, reprezentował wicestarosta Czesław Dykszak.

Sygnatariusze porozumienia:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Powiat Słupecki, Powiat Gnieźnieński, Gmina Powidz, Gmina Kleczew, Gmina Ostrowite, Gmina Witkowo, Gmina Wilczyn, Gmina Jeziora Wielkie, Gmina Orchowo, Gmina Kazimierz Biskupi, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miradz.