19.05.2020 r. o godzinie 9:00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2019.

Podczas posiedzenia dokonano także oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego i działań ratowniczych za rok 2019; omówiono zamierzenia prewencyjne na rok 2020 oraz tematykę zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu i stanu zabezpieczenia weterynaryjnego. Przyjęto informację dotyczącą funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej. Dokonano analizy bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w powiecie oraz bieżącej sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

W spotkaniu wzięli udział: starosta Jacek Bartkowiak, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Naczelnik Wydziału Prewencji KP Policji w Słupcy, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z-ca Dyrektora SP ZOZ, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, a także  pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W wideokonferencji zdalnie uczestniczyli również: burmistrz Miasta Słupcy, Kierownik Nadzoru Wodnego w Słupcy oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.