Samorząd powiatu słupeckiego chce wspierać finansowo studentów pielęgniarstwa i położnictwa, aby w przyszłości mogli stanowić kadrę dla miejscowego szpitala.

Na dzisiejszym (18.05.) posiedzeniu Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały ustanawiającej stypendium dla studentów uczelni wyższych o kierunku pielęgniarskim oraz położniczym, kryteria i sposób ich przyznawania, maksymalną wysokość oraz warunki wypłacania i odstąpienia od żądania jego zwrotu.

Stypendium przyznawane byłoby na dany rok akademicki tj. na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jego maksymalna wysokość ma wynosić 800,00 złotych miesięcznie.

Wsparcie finansowe przyznawane byłoby studentowi III roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub l i Il roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia , który spełni łącznie następujące warunki:

(…) – jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim lub położniczym,

– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

– zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Słupecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. (…)

Uzasadniając konieczność podjęcia uchwały Zarząd Powiatu podnosi problem niedoborów personelu  pielęgniarsko-położniczego w SP ZOZ i uznaje za konieczne stworzenie systemu motywacji i zachęty do pracy w szpitalu powiatowym w Słupcy, aby utrzymać wysoką jakość świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Na najbliższej sesji, która planowana jest na 27 maja, dokument procedować będzie Rada Powiatu.