W Urzędzie Gminy Orchowo podpisano (25.01.) list intencyjny pomiędzy samorządem powiatu słupeckiego i gminy Orchowo, w którym strony deklarują zamiar podjęcia współpracy w celu realizacji planowanego przez Powiat Słupecki przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2021-2023.

Dokument zawiera deklarację woli współdziałania przy wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie drogi powiatowej nr 3033P Orchowo-Osówiec na odcinku o długości około 2,6 kilometra oraz przy wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu chodnika o długości około 230 metrów w miejscowości Szydłówiec.
W ramach współpracy wójt Gminy Orchowo ma podjąć działania zmierzające do przekazania Powiatowi Słupeckiemu pomocy finansowej na realizację inwestycji w formie dotacji celowej, w kwocie stanowiącej 50% jej wartości. Warunkiem udzielenia dotacji będzie wcześniejsze zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych i podjęcie uchwały, w której organ stanowiący tj. Rada Gminy Orchowo zadecyduje o udzieleniu takiej pomocy, określi zadania objęte pomocą finansową i jej wysokość. Ponadto gmina udzieli pomocy finansowej jeśli powiat uzyska dofinansowanie zewnętrzne, inne niż pochodzące od Gminy Orchowo i wynoszące minimum 50% wartości kosztów inwestycji.
Wolą Gminy Orchowo jest ponadto, aby środki pochodzące z dotacji celowej i środki własne Powiatu Słupeckiego były w pierwszej kolejności przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 3033P na odcinku łączącym miejscowości Orchowo-Osówiec, który kończy się na rozwidleniu dróg w kierunkach Osówiec-Szydłówiec.
Przekazanie pomocy finansowej nastąpi na podstawie umowy określającej cel pomocy, formę pomocy i jej wysokość oraz zasady rozliczenia środków stanowiących pomoc.

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, wójt Orchowa Jacek Misztal, radny powiatu słupeckiego Bogdan Jastrząb oraz skarbnik gminy Orchowo Anna Błaszczyk.