Władze powiatu słupeckiego będą uczestniczyć we współpracy przy odbudowie stosunków wodnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Na ostatnim posiedzeniu zarząd powiatu wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są również m.in. Zespół Elektrowni PAK, PGW Wody Polskie, Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz zainteresowane samorządy sąsiadujące z PPK.

Wola współpracy stron ma na celu przyspieszenie odbudowy stosunków wodnych w rejonie PPK, poprzez skierowanie wód możliwych do wykorzystania z rzeki Warty do wyrobisk pokopalnianych po odkrywkach Kazimierz Północ i Jóźwin IIB z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury Zespołu Elektrowni PAK S.A. Przerzut wód ma przyczynić się do odbudowy poziomów wodonośnych, które uległy obniżeniu na skutek funkcjonującego przez lata leja depresji związanego z eksploatacją węgla w tym regionie. W konsekwencji przełoży się to na podniesienie poziomów zwierciadła wód jezior zlokalizowanych na terenie powidzkiego parku. Na początku marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGW Wody Polskie i ZE PAK, podczas którego określono szacunkowy koszt planowanej inwestycji na ok. 20 mln zł. Natomiast wkład własny oszacowano na poziomie 15-25% (od 3 do 5 mln zł). Środki na planowane działania miałyby pochodzić z Krajowego Programu Odbudowy oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, a także innych form unijnego i krajowego wsparcia.

Zgodnie z zapisem listu intencyjnego, jego podpisanie nie rodzi dla stron skutków finansowych. Ewentualny wkład własny, zostanie określony w drodze odrębnego porozumienia.


W ramach zadania mają być wykonane:

  • pompownie wód powierzchniowych na terenie Elektrowni Pątnów,
  • rurociąg łączący Jezioro Gosławskie z wyrobiskiem pokopalnianym Kazimierz Północ o wydajności co najmniej 1,5 m3/s
  • połączenie systemem rowów otwartych wyrobisko pokopalniane Kazimierz Północ z wyrobiskiem pokopalnianym Jóźwin IIB poprzez zbiornik poeksploatacyjny Roztoka.