22 września 2020 roku Powiat Słupecki podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Doposażenie w 2020 roku bloku operacyjnego oraz bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Upieki Zdrowotnej w Słupcy.

W ramach zadania Powiat Słupecki zakupi dwa zestawy laparoskopowe: diagnostyczny i ginekologiczny, które przekaże do SP ZOZ w Słupcy.

Wartość całego zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi: 1 249 168,03 zł z czego 80% pochodzi z otrzymanego dofinansowania natomiast pozostałe 20% to wkład własny Powiatu. Słupeckiego.