W ostatnich dniach powiat słupecki złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ubiegając się o dotacje w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Jeden wniosek dotyczył przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy, w ramach którego planuje się przebudowę 416 mb drogi, przebudowę chodników, przebudowę skrzyżowania z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo, wykonanie 21 miejsc postojowych, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Z własnych środków w ramach zadania planuje się natomiast wykonane parkingów na ponad 220 stanowisk. Wnioskowana dotacja to ponad 1 mln złotych.

Drugi wniosek dotyczył zadania pn: „Przebudowy drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262-Granica Powiatu” tj. od skrzyżowania w miejscowości Siernicze Małe do granicy z powiatem konińskim w kierunku Budzisławia. w ramach którego zaplanowana jest przebudowa drogi o długości 1 673 mb. W ramach tego zadania wnioskowana dotacja wynosi około 1,4 mln zł.

Do końca grudnia bieżącego roku Wojewoda Wielkopolski ogłosi listę samorządów, które otrzymają dofinansowanie.

W ramach programu inwestycje, wybrane do dofinansowania, muszą być zrealizowane i rozliczone do końca 2019 roku.