Tegoroczne Powiatowe Święto Edukacji Narodowej miało miejsce 12 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Uroczystość była połączona z nadaniem imienia Wincentego Witosa szkołom wchodzącym w skład CKZiU. Wincenty Witos właściwie ze strzałkowską szkołą nigdy się nie rozstał. Od 1993 roku był patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych a kiedy 2015 roku szkoła została przekształcona w CKZiU jego popiersie wciąż godnie stoi na honorowym miejscu.

Zaproszenie na tę szczególna uroczystość przyjęli, m.in. Eugeniusz Grzeszczak – Wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa w Wielkopolskiego, Wicemarszałek Sejmu RP VII kadencji, dwukrotny starosta powiatu słupeckiego, Maciej Plesiński – starszy wizytatora Kuratoriom Oświaty, Mariusz Roga – starosta powiatu słupeckiego, Bogdan Jastrząb – przewodniczącego Rady Powiatu, Szymon Grzywiński – wicestarosta słupecki, Elżbieta Kordylewska – kierownik powiatowego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektorzy i nauczyciele z szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu.

Jako pierwszy głos zabrał Władysław Pietras dyrektor CKZiU w Strzałkowie, który powitał zaproszonych gości, a także przedstawił historię szkoły – „Dzisiejsza uroczystość to wielkie święto. Powiatowe Święto Edukacji i nadanie szkołom wchodzącym w skład Centrum imienia Wincentego Witosa, a raczej przywrócenie tegoż imienia. Powstanie Szkoły Rolniczej w Strzałkowie datuje się na rok 1974. Wówczas podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Wcześniej oświata rolnicza realizowana  była w szkole w Cieninie Kościelnym. (…) Dziś nasze Centrum wciąż wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, pracodawców i społeczeństwa. Corocznie poszerzamy ofertę edukacyjną, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Nasza szkoła od tego roku jest Certyfikowanym ośrodkiem w zakresie chemicznej ochrony roślin. W zakresie edukacji współpracujemy z uczelniami wyższymi i pracodawcami. Oprócz szerokiej oferty edukacyjnej możemy poszczycić się pozyskiwaniem dodatkowych funduszy europejskich a tym samym wzbogacać ofertę edukacyjną dla uczniów, organizując dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe. (…)

Popiersie Wincentego Witosa codziennie wita nas tymi słowy: „Musimy być pełni godności i honoru. Pracy naszej musi towarzyszyć zgoda i wytrwałość”. Przy popiersiu składamy wiązanki kwiatów podczas ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. Naszej pracy na  co dzień przyświecają Jego idee. Dla nas, społeczności szkolonej, dzień ten jest formalnym przywróceniem Wincentego Witosa na należne mu miejsce w tej szkole”.     

Mariusz Roga starosta powiatu słupeckiego zwracając się do zebranych powiedział – Szanowni Państwo! W imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego oraz w imieniu własnym składam na ręce Pana dyrektora i wszystkich organów placówki gratulacje i podziękowania za podjęcie działań zmierzających do przywrócenia patrona szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – naszego wspaniałego rodaka, wielkiego swą mądrością i skromnością człowieka – Wincentego Witosa. Nadając Jego imię szkołom wyrażacie swoją wdzięczność, ale przede wszystkim wskazujecie jego życiorys jako przykład do naśladowania dla młodego pokolenia. To piękne ukoronowanie Państwa dotychczasowej pracy, ale jednocześnie wyzwanie na przyszłość. Bowiem imię i dziedzictwo patrona Wincentego Witosa staje się częścią tradycji szkolnej. Jest to zobowiązanie do wkomponowania reprezentowanych przez Niego wartości i ideałów w działalność wychowawczą i dydaktyczną szkoły. Wincenty Witos należy do najwybitniejszych polskich polityków II Rzeczypospolitej.  W polityce i w życiu kierował się zawsze trzema zasadami. Na pierwszym miejscu stawiał niepodległy byt państwa polskiego, jako cel nadrzędny w działalności całego ruchu ludowego. Na drugim miejscu demokratyczny ustrój państwa, jako najbardziej sprawiedliwy i równy ustrój społeczny. Na trzecim miejscu znajdowały się sprawy chłopskie i obrona ludowych interesów. Dążył całe życie do tego, by chłop polski zajął mu należne miejsce na poziomie lokalnym i ogólnopaństwowym.

Drodzy uczniowie. Niech zawsze w życiu przyświecają Wam słowa Wincentego Witosa: „Prawdę mówić! Prawdą się kierować! Prawdy żądać! Prawdy dochodzić! Uczyć się, aby umieć.”

Nadanie szkołom imienia Wincentego Witosa w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jeszcze bardziej podkreśla zasługi dla Polski tego polityka, działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, wójta gminy Wierzchosławice, posła do galicyjskiego Sejmu Krajowego.

Wincentemu Witosowi przyszło przeżyć w II Rzeczypospolitej czas niezwykle trudny, czas w którym dochodziło do ostrych sporów politycznych, ale jego słowa zapisane w muzeum w Wierzchosławicach: „Cud nad Wisłą, ale także cud jedności i nie byłoby tego pierwszego bez tego drugiego” – wyrażają  postawę Wincentego Witosa, która buduje jego postać, zaliczaną do wielkich Polaków – ojców naszej niepodległości.

Szanowni Państwo! Dzisiejsza uroczystość jest szczególnym wydarzeniem w historii tej placówki i ludzi z nią związanych. O randze szkoły oraz emocjonalnych więziach łączących tych, którzy byli wcześniej,  z kształtującymi jej współczesny wizerunek, świadczy obecność wielu zgromadzonych osób.

Szkolnictwo rolnicze w Strzałkowie – poszerzone o nowe kierunki kształcenia – pełniło i pełni nadal ważną funkcję społeczną, stwarzając możliwość do nauki i rozwoju młodzieży z naszego regionu. Przekształcenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego umożliwiło przygotowanie jeszcze szerszej oferty edukacyjnej nie tylko dla młodzieży, ale także do kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Od roku 2012, czyli roku kiedy na mocy przepisów prawa można było organizować takie formy kształcenia do 31 sierpnia 2015 roku z tej formy kształcenia skorzystało 130 słuchaczy, natomiast od chwili utworzenia CKZiU, czyli od 1.09.2015 roku corocznie kształci się tu ponad 400 słuchaczy.

Jakże zatem rozwój tej placówki wpisuje się w swoisty testament Wincentego Witosa, któremu najbardziej zależało na światłych ludziach wsi, działających na rzecz jej rozwoju, co wiązało się z kształceniem młodzieży, ale i świadomością osób dorosłych. I to dzieje się tutaj, w tej placówce oświatowej, w Strzałkowie!

Dzięki pracy i zaangażowaniu Dyrekcji, Nauczycieli oraz Pracowników Administracji i Obsługi uczniowie i absolwenci tej szkoły czują się związani z jej historią oraz z jej atmosferą życzliwości.

Społeczności szkolnej składam serdeczne podziękowania za trud włożony w edukację i kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i patriotycznych młodego pokolenia. Niech Państwa wiedza i pasja spotykają się z uznaniem oraz szacunkiem zarówno uczniów, rodziców, jak i całego środowiska lokalnego, a spuścizna mądrości Wincentego Witosa będzie przywoływana i obecna w codziennej pracy, „bo potęgi Państwa i  jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy Geniusz – uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród”.

Korzystając z okazji podwójnego święta pragnę także w imieniu organu prowadzącego, jakim jest powiat słupecki złożyć najszczersze wyrazy uznania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracyjno-obsługowym naszych szkół i placówek oświatowych za codzienną służbę młodemu pokoleniu naszych rodaków w kształtowaniu Ich postaw i wiedzy, które to już w niedalekiej przyszłości będą wykładnią naszego bytu. Gratulując wyróżnień i nagród Tym, co wystąpią za chwilę na środek kłaniam się także wszystkim pozostałym, bez których dzisiejsza rzeczywistość nie wyglądałaby tak jak wygląda.

Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego Bogdan Jastrząb odczytał stosowne Uchwały Rady Powiatu Słupeckiego o nadaniu imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Elżbieta Kordylewska – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła obszerne podsumowanie działań powiatowej oświaty –

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie. Dzisiaj na tej pięknej uroczystości, w przededniu święta oświaty i szkolnictwa, Dnia Edukacji Narodowej, jest wyjątkowa okazja, by uczcić pracę wszystkich miłośników wiedzy i mądrości, po równo – nauczycieli i uczniów, zarządów placówek oświatowych i administracji samorządowej, wreszcie i rodziców, bez których zaangażowania żadna szkoła nie może rozwijać się harmonijnie.

Także i dzisiaj, w dniu naszej wspólnej radości- z przywrócenia imienia Wincentego Witosa szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a także   z osiągnięć minionego roku, możemy odważniej snuć plany i marzenia na przyszłość.

Warto w tak znakomitym gronie wspomnieć o niektórych inicjatywach i sukcesach powiatowej oświaty, jak chociażby:

– utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Słupcy -ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.  Powiat w latach 2018-2021 na realizację tego zadania otrzyma 330 tys. złotych,

– przystąpienie szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE),

– otwarcie nowych kierunków kształcenia w SOSW w Słupcy,

– zagospodarowanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie budynku po byłym internacie na mieszkania na usamodzielnienie się młodzieży, która zakończyła naukę w szkole, przy wsparciu fundacji „Tak po prostu”.

– Zaadoptowanie również w CKZiU w Strzałkowie kuchni, stołówki w budynku po byłym internacie wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi na potrzeby uruchomienia inkubatora kuchennego poprzez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego. Stowarzyszenie na operację zatytułowaną „Inkubator Przetwórstwa Lokalnego” otrzymało dofinansowanie w wysokości 500 tys. złotych,

w ramach działania usprawniającego pracę w sferze organizacji i zarządzania oświatą:

– przystąpienie Powiatu Słupeckiego do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie wspomagającym ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Projekt nosi nazwę: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

Miniony rok szkolny to wiele sukcesów. Warto przywołać te największe:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Braci Kostaneckich w Zagórowie został laureatem konkursu Wielkopolska Szkoła Roku. Szkoła ta, jako jedna z pięciu instytucji oświatowych w Wielkopolsce znalazła się w gronie laureatów tego konkursu. Zagórowska placówka  została nagrodzona  za innowacyjność, wysoką  jakość nauczania, współpracę ze środowiskiem lokalnym  oraz  kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich.

– LO w Słupcy – w kategorii liceów ogólnokształcących oraz ZSE w Słupcy w kategorii techników – uzyskały tytuł Brązowej szkoły roku w rankingu szkół miesięcznika Perspektywy

– zajęcie 7 miejsca przez Powiat Słupecki we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego, jak również zajęcie 7 miejsca przez LO w Słupcy we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa i co nas bardzo cieszy także:

– uhonorowanie Powiatu Słupeckiego po raz szósty tytułem Samorządowy Lider Edukacji w ramach ogólnopolskiej certyfikacji gmin, powiatów oraz województw RP przeprowadzanej przez Fundację Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sosnowcu. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Uroczysta Gala wręczenia nagrody odbędzie się jutro (13.10) w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Certyfikacja dokonywana jest przez kapitułę programu, składającą się z profesorów 4 polskich uczelni, recenzentów – naukowców zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość oferty edukacyjnej zgłoszonej  gminy czy powiat, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych przez lokalne środowiska aktywne w sferze oświatowej,  efektywność polityki inwestycyjnej samorządu  czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo. Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk nieformalnych. Lokalna edukacja jest oceniana w sposób systemowy i kompleksowy.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Już członkowie Komisji Edukacji Narodowej zdawali sobie sprawę z faktu, że absolwenci szkół tworzyć będą przyszłość Polski, i że od jakości kształcenia zależne są przyszłe losy naszej Ojczyzny.

Ta świadomość wśród osób kierujących systemem edukacji obecna jest i dziś. Rozumiana jest więc waga odpowiedzialności, która spoczywa na nauczycielach. Dlatego też Państwa praca jest zauważana i doceniana.

Kierownik Elżbieta Kordylewska poinformowała także, iż wśród dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki są osoby wyróżnione i nagrodzone za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodami i odznaczeniami właściwych resortów.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę – za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa został przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy:

– Krystynie Markiewicz

– Henryce Pińskiej

– Henrykowi Wyszyńskiemu

– Barbarze Głuszczuk

– Jolancie Góreckiej

Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznała Medal Komisji Edukacji Narodowej Wiolettcie Woźnej wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.

Nagrodę Starosty Słupeckiego, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, za osiągnięcia w pracy edukacyjno-wychowawczej  otrzymali:

 1. Agnieszka Kiełducka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy
 2. Władysław Pietras – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
 3. Monika Parus-Orchowska – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
 4. Agnieszka Bagrowska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
 5. Anna Rajzner – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
 6. Agnieszka Leżała – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 7. Magdalena Marszałek – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy
 8. Marcin Kwitowski – nauczyciel w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Słupcy

Współczesny nauczyciel – wychowawca to ten, kto pomaga, wskazuje, podpowiada oraz stawia młodym wymagania. Sam również dąży do rozwoju zawodowego. W minionym roku szkolnym awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali następujący nauczyciele:

 1. Jolanta But – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
 2. Monika Majewska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
 3. Iwona Łysiak – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

 

Władysław Pietras wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom CKZiU w Strzałkowie. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Ewa Radlińska, Monika Wolniakowska, Katarzyna Świątek, Dorota Markuszewska, Jan Ławniczak i Piotr Janicki.

Na zakończenie uczniowie przygotowali część artystyczną, w której przybliżona sylwetka patrona Wincentego Witosa.