Wyniki naboru wniosków w województwie wielkopolskim – edycja 2018/2019
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku.
Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 20 listopada br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenia do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniesionych po terminie.