Od 10.07.2020 r. realizowane jest zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo – Strzałkowo” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji: 3 460250,27 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 695 601,51 zł

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Strzałkowo: 882 324,38 zł

Środki własne Powiatu Słupeckiego: 882 324,38 zł

Celem realizowanego zadania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi zarówno poruszających się pojazdami jak i pieszo.

Planowane efekty: Zadanie przewiduje częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami, poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej na 1,997 km tj. na całości przebudowywanego odcinka, wykonanie chodnika na długości 1,558 km – w granicach pasa drogowego,  wykonanie zjazdów do wszystkich przyległych posesji, wykonanie remontu istniejących przepustów i wykonanie istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie odnowy oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania  poziomego (linie krawędziowe i segregacyjna).

Harmonogram projektu:

Roboty przygotowawcze i ziemne: lipiec 2020 r.

Odwodnienie korpusu drogowego: lipiec – sierpień 2020 r.

Podbudowy: sierpień – wrzesień 2020 r.

Nawierzchnie i roboty wykończeniowe: wrzesień 2020 r.

Oznakowanie dróg i elementy BRD, elementy ulic, inne roboty:  październik 2020 r.