Powiat Słupecki ogłosił przetarg na I etap prac restauratorskich na terenie cmentarza jenieckiego na Łężcu. Będzie on obejmował wykonanie ogrodzenia cmentarza w formie murowanej z kamienia polnego.

Prace nad renowacją historycznej nekropolii trwają już ponad rok. Dotychczasowe działania związane były z opracowaniem koncepcji i dokumentacji oraz uzyskaniem opinii i zgód, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które poprzedziły badania archeologiczne przeprowadzone przez Muzeum Okręgowe w Koninie pod kierunkiem Krzysztofa Gorczycy. Powiat Słupecki na rewitalizację zabytkowej nekropolii otrzymał 1 200 000 zł dotacji z budżetu wojewody.

Obecnie cmentarz jest zaniedbany,  nie ma uporządkowanych alejek oraz kwater, a nazwiska pochowanych nie są upamiętnione. Na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych można wywnioskować, że obiekt posiada główną aleję, która dzieli cmentarz na dwie nierówne części. Aleja widoczna jest tylko na odcinku pomiędzy dawną nieistniejącą bramą a pomnikiem. Całość terenu podzielona jest na osiem kwater, na których w rzędach zlokalizowane są zbiorowe mogiły widoczne w tej chwili lokalnie jako niewielkie podłużne wywyższenia terenu. Badania wykazały ponadto, że miejsca pochówku znajdują się także poza obrębem ogrodzonego cmentarza.

Projekt zagospodarowania terenu nekropolii zakłada odtworzenie pierwotnego układu i podziału na alejki i kwatery. Do rozbiórki przeznaczono ogrodzenie, które nie posiada charakteru historycznego, a ponadto nie pokrywa się z faktycznymi granicami działki. Zaprojektowane, nowe ogrodzenie wykonane będzie w postaci muru z kamieni polnych tak, by nawiązywało wyglądem do otoczenia. Jego wysokość nie przekroczy 95 cm. I właśnie, wykonanie ogrodzenia w formie murowanej będzie pierwszym etapem realizacji zadania, którego pełna nazwa brzmi:
 „Realizacja robót budowlanych oraz prac restauratorskich na terenie cmentarza jenieckiego, na działce o numerze ewidencyjnym 370 obręb Babin w miejscowości Łężec, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki, województwo wielkopolskie. Etap I – wykonanie ogrodzenia cmentarza jenieckiego w formie murowanej z kamienia polnego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji. Wykonawca będzie miał dwa miesiące na realizację przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy. Termin składania ofert mija 19 października br. o godz. 10:00.

Renowacja cmentarza jeńców pruskich z okresu I wojny światowej (lata 1915-1918), jeńców polskich z okresu wojny polsko-ukraińskiej i z okresu wojny polsko-bolszewickiej (lata 1919-1921) oraz osób internowanych (lata 1921-1924), położonego w miejscowości Łężec, realizowana będzie według  koncepcji plastycznej opracowanej przez dr hab. prof. UAP Konstancję Pleskaczyńską. Koncepcję pozytywnie zaopiniował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, który 6 sierpnia br., wydał także pozwolenie na prowadzenie prac restauratorskich i robót budowlanych na terenie cmentarza. Administracyjną i formalno-prawną drogę domknęła decyzja starosty słupeckiego o wydaniu pozwolenia na budowę z dnia 31 sierpnia br.

BIP Powiat Słupecki