Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłosił przetargi ustne nieograniczone na dwie nieruchomości położone w Piotrowicach, gm. Słupca, które odbędą się dnia 8 listopada 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

Nieruchomości stanowią własność Powiatu Słupeckiego, dla których przy Sądzie Rejonowym w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KN1S/00050842/7.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości przeznaczone są pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U).

Pierwsza nieruchomość składa się z działek o numerach ewidencyjnych: 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3.8517 ha.

Cena wywoławcza wynosi 1 175 880,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 r. o godzinie 900.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 58 794,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Druga nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 4.1775 ha.

Cena wywoławcza wynosi 1 453 122,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 r. o godzinie 1000.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 72 656,10 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 10/100).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 3 listopada 2023 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy podany powyżej. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy i Urzędu Gminy w Słupcy.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupcy (wejście D, pokój nr 70) lub pod nr tel. 63 275 86 20 i 63 275 86 19.