KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

WYKAZ PUNKTÓW W POWIECIE SŁUPECKIM W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH  OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz. 2030 ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. będą udzielane nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie wg. poniższego wykazu.

Na terenie Powiatu Słupeckiego zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w tym 3 lokalizacje.

Lokalizacje z pierwszego punktu  mieszczą się:

 W Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów

  1. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

w Urzędzie Gminy Orchowo

  1. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

Drugi punkt mieści się w Słupcy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Wojska Polskiego 13

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku
    z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej  działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, który jest podany w punkcie porad lub przez Internet.

 

Nieodpłatna  pomoc prawna  udzielane będą według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal obsługiwany przez adwokatów
i radców prawnych

 

Lokalizacja Dni i godziny otwarcia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Urzędu Miasta
Gminy

Zagórów

ul. Kościelna 4

 

 

Nr tel. 63 2748841

Od 1 stycznia 2019 roku  do 31 grudnia 2019 roku będą świadczone przez adwokatów oraz radców prawnych nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie.

Nieodpłatne porady prawne w lokalu znajdującym się
w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów oraz
w Urzędzie Gminy Orchowo będą udzielane przez adwokatów oraz radców prawnych  naprzemiennie tygodniami

 W pierwszym tygodniu 2019 roku rozpoczynają udzielanie porad prawnych radcowie prawni

Poniedziałek –

  od godz.     8,00

  do godz.   12,00

Wtorek

od godz.    8:00

do godz.  12,00

Piątek

od godz.   13:00

do godz.   17:00

Lokal obsługiwany przez adwokatów
i radców prawnych
Budynek Urzędu Gminy Orchowo,

ul. Kościuszki 6,

62-436 Orchowo

Pokój nr 1

Nr  tel. 63 2684090

Środa

 od godz.   9.00

do  godz. 13.00

  

Czwartek

od godz.   13.00

do godz.   17.00

 

 

 Trzeci lokal udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich mieści się:

w Słupcy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wojska Polskiego 13
pok. Nr 10.  

Tel.  63 249 85 96

 

Punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzi Fundacja „HONESTE VIVERE” ul. Amałowicza -Tatara 7, 04-474 Warszawa

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie:

Poniedziałek      od godz.      15,30   do  19,30

Wtorek               od godz.      9,00   do  13,00

Środa                  od godz.      15,30   do  19,30

Czwartek            od godz.       9,00   do   13,00

Nieodpłatne porady obywatelskie udzielane będą:

Piątek                           9,30  – 13,30

  

Dodatkowa informacja

Wszelkie zmiany związane z poradami będą zamieszczone na  internetowej stronie powiatu i tablicach informacyjnych.

Dodatkowe informacje związane z poradnictwem prawnym i obywatelskim można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słupcy

pod nr  telefonu  063   275 86 16    lub   063  275 86 33