Radni powiatu przyjęli na sesji uchwałę budżetową na rok 2023. Dochody budżetu wyniosą 203 604 077,53 zł, wydatki 203 890 954,53 zł. Aż 117 004 930,62 zł wyniosą wydatki majątkowe. Deficyt przyszłorocznego budżetu to 286 877,00 zł zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Na 15 radnych obecnych na sesji – 13 zagłosowało za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymał się od głosu (Andrzej Kasprzyk), 1 był przeciwny (Mariusz Król).