Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Nabór podstawowy zakończy się 25 lipca, a do 30 sierpnia będzie trwał nabór uzupełniający.    Jak zapewnia Jacek Bartkowiak- Starosta Słupecki, miejsca dla uczniów w szkołach nie zabraknie, a nawet większość uczniów będzie mogła cieszyć się nauką w szkole pierwszego wyboru. Rekrutacja jest prowadzona odrębnie dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

WNIOSKI DO SZKÓŁ

W powiecie słupeckim na chwilę obecną do szkół ponadpodstawowych wnioski złożyło:

555 absolwentów gimnazjów, w tym 465 podało szkołę pierwszego wyboru w powiecie słupeckim (zaplanowano 482 miejsca). Nie zakwalifikowano ogólnie 31 kandydatów, z tego 17 nie przyniosło świadectwa ukończenia szkoły, natomiast 14 uzyskało zbyt małą liczbę punktów do wybranych przez siebie oddziałów.

559 absolwentów szkół podstawowych, w tym 475  podało szkołę  pierwszego wyboru  w powiecie słupeckim (zaplanowano 490 miejsc). Nie zakwalifikowano ogólnie 49 kandydatów, z tego 14 nie przyniosło świadectwa ukończenia szkoły i 35 kandydatów uzyskało zbyt małą liczbę punktów do wybranych przez siebie oddziałów.

Zainteresowanie uczniów kształceniem w szkołach w przyszłym roku szkolnym (na podstawie złożonych wniosków)

szkoła Absolwenci gimnazjum Absolwenci szkoły podstawowej
Liceum ogólnokształcące 167 165
Technikum 281 282
Branżowa szkoła I stopnia 107 112
Razem 555 559

 

Największym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów cieszą się  profile i kierunki: biologiczno- chem. w LO w Słupcy, technik logistyk, technik reklamy w ZSE w Słupcy, technik teleinformatyk, technik organizacji turystyki w ZSP w Zagórowie.

Z kolei największym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych cieszą się  profile i kierunki: biologiczno- chem. oraz politechniczny w LO w Słupcy, technik spedytor, technik reklamy w ZSE w Słupcy, technik informatyk w ZSZ w Słupcy, technik teleinformatyk, technik organizacji turystyki, profil humanistyczno- przyrodniczy  LO w ZSP w Zagórowie oraz klasy wielozawodowe na poziomie branżowej szkoły I stopnia- zarówno w Słupcy, jak i w Zagórowie.

WYNIKI

Zgodnie z Zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 roku Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

—   16 lipca br. o godz. 10.00 do publicznej wiadomości zostaną podane przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół

—– do 24 lipca do godz. 13.00 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.

—- listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół zostaną ogłoszone 25 lipca br., godz. 13.00.

WOLNE MIEJSCA W SZKOŁACH

Pełen wykaz szkół oraz oddziałów dysponujących wolnymi miejscami podamy 25 lipca br. na stronie: www.powiat-slupca.pl oraz na stronach internetowych szkół.

 

Mamy już teraz wolne miejsca w szkołach dla absolwentów:

– gimnazjów (szkoły branżowe I stopnia oraz technikum mechanizacji rolnictwa w Strzałkowie)

– szkoły podstawowe (szkoły branżowe I stopnia oraz technikum architektury krajobrazu w Strzałkowie)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

—- od 26 lipca br. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół, która potrwa do 30 sierpnia br.

Uczniowie, którzy wcześniej nie zostali przyjęci do wybranych szkół, będą mieli kolejną szansę.

Wszystkim kandydatom zamieszkałym na terenie powiatu słupeckiego, chcącym rozpocząć naukę w klasie pierwszej, zapewniamy przyjęcie do szkoły.

 

– Na przyjęcie dwóch roczników do szkół jesteśmy przygotowani. Odbyły się liczne spotkania dyrektorów szkół z młodzieżą- kandydatami do szkół ponadpodstawowych oraz z rodzicami. Zorganizowano  Drzwi Otwarte w szkołach i Powiatowe Targi Edukacyjno- Zawodowe.  Przygotowano film promujący szkoły oraz ulotki informacyjne zawierające ofertę edukacyjną. Podawano informacje w mediach i na stronach internetowych szkół oraz powiatu słupeckiego.

W ubiegłym roku do 15 klas pierwszych przyjęto 435 uczniów. Natomiast na rok szkolny 2019/2020 zaplanowaliśmy utworzenie 32 oddziałów i  przyjęcie 972 uczniów.

Przy planowaniu oferty edukacyjnej brano pod uwagę, oprócz zainteresowania uczniów, statystyki rekrutacji z lat minionych. Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie utworzony oddział dodatkowy, uwzględniający możliwości szkół, zainteresowanie uczniów spełniających wymagania określone na etapie rekrutacji- informuje Jacek Bartkowiak-  Starosta Słupecki.

 

ATRAKCYJNA OFERTA EDUKACYJNA

Aby zwiększyć ofertę edukacyjną utworzono nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy- technik spedytor, klasę policyjną (dla absolwentów szkoły podstawowej). Ponadto, pojawią się kierunki kształcenia, które zastąpią dotychczasowe: technik organizacji turystyki (zastąpi technika obsługi turystycznej), technik reklamy(zastąpi technika organizacji reklamy), lakiernik samochodowy (zastąpi lakiernika), pracownik pomocniczy fryzjera (zamiast asystenta fryzjera), przetwórca mięsa (zastąpi wędliniarza)- na poziomie branżowej szkoły I stopnia.

Od 1 sierpnia br. rozpocznie się realizacja projektu w szkołach zawodowych w ramach WRPO pod nazwą: Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim. Dzięki projektowi wiedzę i umiejętności podniosą nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele szkół uczęszczając na kursy i studia podyplomowe. Projekt obejmuje również odbycie staży zawodowych płatnych u przedsiębiorców. Wartość projektu ogółem wynosi 3 079 323,95 zł.

 

NIE BĘDZIE DWUZMIANOWOŚCI W SZKOŁACH!

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół średnich powiatu słupeckiego uczęszczało 1844 uczniów, natomiast w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 nawet z podwójnym rocznikiem pierwszych klas, uczniów będzie ok.2200. Dla porównania, w latach wcześniejszych, np. 2012/2013 liczba uczniów w szkołach wynosiła  2321.

Przyjęcie do szkół większej liczby uczniów do klas pierwszych nie spowoduje dwuzmianowości w szkołach.

Liczba  uczniów w szkołach powiatu słupeckiego w latach szkolnych:

 

Rok szkolny Liczba uczniów
2012/2013 2321
2013/2014 2204
2014/2015 2208
2015/2016 2115
2016/2017 2034
2017/2018 1964
2018/2019 1844
2019/2020 2200

Liczba uczniów w klasach pierwszych w latach szkolnych:

 

Rok szkolny Liczba uczniów
2012/2013 714
2013/2014 643
2014/2015 630
2015/2016 565
2016/2017 546
2017/2018 511
2018/2019 475
2019/2020 972 (482+490)