Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu jako państwowy organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020.

Skład orzekający nie miał żadnych uwag ani zastrzeżeń do realizowanej przez Zarząd polityki finansowej. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, do której wyłącznej kompetencji, należy występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. W tym przypadku nie ma merytorycznych przesłanek do negatywnej oceny wykonania budżetu, a tylko takimi powinna kierować się Rada Powiatu podczas jego kwitowania. Instytucja absolutorium stanowi bowiem, ustawowo określony sposób kontroli wykonania budżetu i nie wolno go łączyć z jakąkolwiek oceną działalności organu wykonawczego inną niż ta, która jest powiązana bezpośrednio z jego wykonaniem. W najbliższy czwartek (24.06.), podczas sesji Rady Powiatu odbędzie się głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu. Na tym samym posiedzeniu radni zapoznają się również z raportem o stanie powiatu, który jest dokumentem podsumowującym działalność Zarządu w zakresie realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady. Nad raportem odbędzie się debata, której efektem będzie głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu.