Projekt – Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu 2.183.113,70 zł; dofinansowanie 1.855.646,64 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu wyposażenie dydaktycznego oraz oprogramowania służącego do celów dydaktycznych. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania zakupowe dla czterech placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, tj.

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

– Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

– Zespół szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Dla powyższych palcówek zaplanowano zakupy nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego, umożliwiające doskonalenie programów kształcenia zawodowego w ramach przedmiotów objętych niniejszym projektem. Projekt będzie realizowany w ramach 5 zadań:

Zadanie 1: Zakup wyposażenia dydaktycznego dla ZSOiZ w Zagórowie – realizacja w okresie 01.08.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zadnie 2: Zakup wyposażenia dydaktycznego dla ZSZ w Słupcy – realizacja w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zadnie 3: Zakup wyposażenia dydaktycznego dla ZSE w Słupcy – realizacja w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zadnie 4: Zakup wyposażenia dydaktycznego dla CKZiU w Strzałkowie – realizacja w okresie 01.08.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zadanie 5: Promocja projektu – w ramach zadania zaplanowano zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla każdej z czterech szkół.

Planowane doposażenie w materiały dydaktyczne stanowi odpowiedź na oczekiwania i potrzeby wskazane przez wymienione placówki oświatowe w ramach następujących kierunków kształcenia zawodowego: technik reklamy/ technik organizacji reklamy (ZSE Słupca), technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik (ZSZ Słupca), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik technologii żywności (CKZiU Strzałkowo), technik teleinformatyk, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (ZSOiZ Zagórów).    

Projekt WRPO