Starostwo Powiatowe w Słupcy ogłosiło kolejny przetarg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin.
  • Przetarg ogłoszony pod koniec roku musiał zostać unieważniony z powodu zmian przepisów prawa zamówień publicznych w trakcie jego trwania;
  • Inwestycja ta po budowie nowej drogi powiatowej Niezgoda-Powidz oraz rozbudowy drogi od Niezgody do Kochowa to kolejny etap budowy dróg obronnych w powiecie;
Zadanie obejmuje 2 etapy:
  • Etap 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka;
  • Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz;
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym: decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ze względu na to, że inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obowiązkiem będzie również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz projektu organizacji ruchu – stałej i czasowej, zapewniającej ciągłość ruchu na czas robót.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca grudnia 2022 roku. Jej szacunkowa wartość to około 50 mln złotych.
  • Jeszcze w II kwartale zostanie ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla tej inwestycji. W tym wypadku szacunkowa wartość zamówienia to około 1 mln złotych;
  • W II połowie roku ruszy przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo). Zadanie to pochłonie ponad 12,5 mln złotych;
  • Wszystkie powyższe inwestycje sfinansowane będą w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.