Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił kolejny przetarg na przebudowę drogi. Tym razem będzie to odcinek w ciągu drogi powiatowej nr 3054P w miejscowości Mieczownica.

Przyjęte parametry techniczne dla przebudowywanego fragmentu to: szerokość pasa ruchu: 3,00 – 4,00 m (istniejąca).
Łączna długość wyniesie 834,30m.

W zakresie prac zaplanowano:
− ułożenie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego,
− ułożenie warstwy ścieralnej jezdni,
− wykonanie frezowania profilującego jezdni o śr. gr. 3 cm,
− wykonanie remontu poboczy mieszanki gliniasto – żwirowej,
− remont istniejących zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm,
− wykonanie regulacji wysokościowej krawężników najazdowych,
− wykonanie remontu elementów ulic (krawężniki, obrzeża, oporniki),
− wykonanie obsiania mieszanką traw opasek oraz skarp o pochyleniu 1:1,5
− wykonanie remontu studni wpustowych kanalizacji deszczowej,
− odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego.